PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

vladimir il ich lenin

5,130 media by topicpage 1 of 52
[Vladimir Ilʹich Lenin, head-and-shoulders portrait, facing slightly left] / Soyuzfoto.

[Vladimir Ilʹich Lenin, head-and-shoulders portrait, facing slightly l...

Copy of an earlier photograph or painting(?). No. 58752.

Teikoku shugiron : kaiyaku : genmei Shihon shugi saigo no kaidan to shite no teikoku shugi

Teikoku shugiron : kaiyaku : genmei Shihon shugi saigo no kaidan to sh...

"MOJ 75-A 930": intended for microfilm. Translated from the 2nd ed. of the German translation of the Russian original. Cf. Translator's pref. (original title and German ed. title not given). Includes bibliogra... More

Rēnin no benshōhō

Rēnin no benshōhō

"MOJ 75-A 978": intended for microfilm. Three articles translated from the German ed. of Marukishizumu no hata no moto ni (Unter dem Banner des Marxismus), dai 1-kan, dai 2-gō (July 1925) Cf. Pref. (Mar. 1926)... More

Shakai minshu shugi to senkyo kyōtei

Shakai minshu shugi to senkyo kyōtei

"MOJ 75-A 956": intended for microfilm. Translation of a Russian pamphlet. Cf. P. 23 and p. 55 (original title not given). LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision on form c... More

Rēnin no benshōhō

Rēnin no benshōhō

"MOJ 75-A 977": intended for microfilm. Three articles translated from the German ed. of Marukishizumu no hata no moto ni (Unter dem Banner des Marxismus), dai 1-kan, dai 2-gō (July 1925) Cf. Introd. (Mar. 192... More

Rēnin no shōgai to jigyō

Rēnin no shōgai to jigyō

"MOJ 75-A 315": intended for microfilm. Selected translation of: Biografii︠a︡ Lenina. 4th ed. 1925. Inspected by Nagasaki Zeikan: "Kōan kinshi, Shōwa 11-nen 3-gatsu 6-nichi."

Han seisan shugi

Han seisan shugi

"MOJ 75-A 982": intended for microfilm. Collection of five articles translated from Russian and German. Cf. Translator's pref. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kin... More

Roshia shakai minshu shugisha no ninmu

Roshia shakai minshu shugisha no ninmu

Translation of collection of three articles written in 1897-1899. Cf. Translator's pref. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kins... More

1917-nen -  Naimushō Keihokyoku Japanese censorship collection

1917-nen - Naimushō Keihokyoku Japanese censorship collection

"MOJ 75-A 955": intended for microfilm. Collection of articles, selected works, and correspondence written in Mar.-Oct., 1917 by the author; translated from the German and the Russian. Rev. and enl. ed. of prev... More

Teikoku shugiron

Teikoku shugiron

"MOJ 75-A 923": intended for microfilm. New translation (shinʼyaku) based on latest German ed. of the Russian original. Cf. Translator's pref. (original title and German ed. title not given). Includes bibliogra... More

Renin kōryōan oyobi sono kaisetsu

Renin kōryōan oyobi sono kaisetsu

Translated from the Russian. Cover title. LC copies 1 and 2 from Naimushō Keihokyoku censorship collection; copy 1 has markings by the inspector; inspector's decision in copy 2: "Annei fumon," with red marking... More

Puroretariāto no seijiteki ninmu

Puroretariāto no seijiteki ninmu

Translation of collection of articles and excerpts from Lenin's works, 1899-1905. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kinshi shik... More

Kokka to kakumei

Kokka to kakumei

"MOJ 75-A 559": intended for microfilm. Translation based on the 2nd ed. of the Russian original. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; classified as "ann... More

Roshia ni okeru shihon shugi no hattatsu. Gekan

Roshia ni okeru shihon shugi no hattatsu. Gekan

"Rēnin chosaku zenshū (1923-nen Mosukuwa Kokuritsu Shuppan Kaisha hakkō, dai 2-han, dai 3-kan, yori no yakushutsu ... "--P. 2 (2nd group). "Gekan" consists of "dai 5-shō"--"dai 8-shō" and "furoku." LC copy... More

Rēnin shugi to tetsugaku

Rēnin shugi to tetsugaku

"MOJ 75-A 325": intended for microfilm. Translation based on the German ed. Lenin und die Philosophie, 1929, which was translated from the Russian original. Includes bibliographical references. LC copy from Nai... More

Rēnin no han shūkyō shisō

Rēnin no han shūkyō shisō

LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection ; classified as "shakai" and banned. "MOJ 75-A 761" : intended for microfilm. Includes bibliographical references. Russian original not found.

Marukusu shugi no shūkyō hihan : Marukusu, Engerusu, Rēnin, Purehanofu, Buharin ronshū

Marukusu shugi no shūkyō hihan : Marukusu, Engerusu, Rēnin, Purehanofu...

"MOJ 75-A 935": intended for microfilm. Collection of selected translations from various sources. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decisi... More

Rēnin no han shūkyōron

Rēnin no han shūkyōron

"MOJ 75-A 318": intended for microfilm. Translated from the original Russian compilation by Zen Sovēto Mushin Ronsha Kyōkai. Cover title. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku... More

Shakai shugi to teikoku shugi

Shakai shugi to teikoku shugi

"MOJ 75-A 939": intended for microfilm. Translated from the German in series Elementarbücher des Kommunismus, Bd. 20. Cf. Translator's pref. (two main articles translated originally from Russian). Includes bib... More

Kāru Marukusu

Kāru Marukusu

"MOJ 75-A 922": intended for microfilm. Translation of Karl Marks (p. 3-86 (2nd group)) and 16 other Russian articles by Lenin. Cf. P. [1] (2nd group). Includes bibliographical references. LC copy from Naimusho... More

Genbutsuzei ni tsuite

Genbutsuzei ni tsuite

Collection of selected translations from the Russian. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kinshi shikarubeki ya." LC copy brittle... More

Higyō tōkei ni tsuite

Higyō tōkei ni tsuite

Translation of collection of articles, which originally appeared in various Russian periodicals, 1910-1913. "MOJ 75-A 842": intended for microfilm. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Ke... More

Teikoku shugiron : kaiyaku : genmei Shihon shugi saigo no kaidan to shite no teikoku shugi

Teikoku shugiron : kaiyaku : genmei Shihon shugi saigo no kaidan to sh...

"MOJ 75-A 930": intended for microfilm. Translated from the 2nd ed. of the German translation of the Russian original. Cf. Translator's pref. (original title and German ed. title not given). Includes bibliogra... More

Rēnin no benshōhō

Rēnin no benshōhō

"MOJ 75-A 978": intended for microfilm. Three articles translated from the German ed. of Marukishizumu no hata no moto ni (Unter dem Banner des Marxismus), dai 1-kan, dai 2-gō (July 1925) Cf. Pref. (Mar. 1926)... More

Rēnin no shōgai to jigyō

Rēnin no shōgai to jigyō

"MOJ 75-A 315": intended for microfilm. Selected translation of: Biografii︠a︡ Lenina. 4th ed. 1925. Inspected by Nagasaki Zeikan: "Kōan kinshi, Shōwa 11-nen 3-gatsu 6-nichi."

Shakai minshu shugi to senkyo kyōtei

Shakai minshu shugi to senkyo kyōtei

"MOJ 75-A 956": intended for microfilm. Translation of a Russian pamphlet. Cf. P. 23 and p. 55 (original title not given). LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision on form c... More

Rēnin no benshōhō

Rēnin no benshōhō

"MOJ 75-A 977": intended for microfilm. Three articles translated from the German ed. of Marukishizumu no hata no moto ni (Unter dem Banner des Marxismus), dai 1-kan, dai 2-gō (July 1925) Cf. Introd. (Mar. 192... More

Han seisan shugi

Han seisan shugi

"MOJ 75-A 982": intended for microfilm. Collection of five articles translated from Russian and German. Cf. Translator's pref. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kin... More

Teikoku shugiron

Teikoku shugiron

"MOJ 75-A 923": intended for microfilm. New translation (shinʼyaku) based on latest German ed. of the Russian original. Cf. Translator's pref. (original title and German ed. title not given). Includes bibliogra... More

1917-nen -  Naimushō Keihokyoku Japanese censorship collection

1917-nen - Naimushō Keihokyoku Japanese censorship collection

"MOJ 75-A 955": intended for microfilm. Collection of articles, selected works, and correspondence written in Mar.-Oct., 1917 by the author; translated from the German and the Russian. Rev. and enl. ed. of prev... More

Roshia shakai minshu shugisha no ninmu

Roshia shakai minshu shugisha no ninmu

Translation of collection of three articles written in 1897-1899. Cf. Translator's pref. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kins... More

Puroretariāto no seijiteki ninmu

Puroretariāto no seijiteki ninmu

Translation of collection of articles and excerpts from Lenin's works, 1899-1905. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kinshi shik... More

Renin kōryōan oyobi sono kaisetsu

Renin kōryōan oyobi sono kaisetsu

Translated from the Russian. Cover title. LC copies 1 and 2 from Naimushō Keihokyoku censorship collection; copy 1 has markings by the inspector; inspector's decision in copy 2: "Annei fumon," with red marking... More

Kokka to kakumei

Kokka to kakumei

"MOJ 75-A 559": intended for microfilm. Translation based on the 2nd ed. of the Russian original. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; classified as "ann... More

Roshia ni okeru shihon shugi no hattatsu. Gekan

Roshia ni okeru shihon shugi no hattatsu. Gekan

"Rēnin chosaku zenshū (1923-nen Mosukuwa Kokuritsu Shuppan Kaisha hakkō, dai 2-han, dai 3-kan, yori no yakushutsu ... "--P. 2 (2nd group). "Gekan" consists of "dai 5-shō"--"dai 8-shō" and "furoku." LC copy... More

Rēnin shugi to tetsugaku

Rēnin shugi to tetsugaku

"MOJ 75-A 325": intended for microfilm. Translation based on the German ed. Lenin und die Philosophie, 1929, which was translated from the Russian original. Includes bibliographical references. LC copy from Nai... More

Marukusu shugi no shūkyō hihan : Marukusu, Engerusu, Rēnin, Purehanofu, Buharin ronshū

Marukusu shugi no shūkyō hihan : Marukusu, Engerusu, Rēnin, Purehanofu...

"MOJ 75-A 935": intended for microfilm. Collection of selected translations from various sources. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decisi... More

Rēnin no han shūkyōron

Rēnin no han shūkyōron

"MOJ 75-A 318": intended for microfilm. Translated from the original Russian compilation by Zen Sovēto Mushin Ronsha Kyōkai. Cover title. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku... More

Shakai shugi to teikoku shugi

Shakai shugi to teikoku shugi

"MOJ 75-A 939": intended for microfilm. Translated from the German in series Elementarbücher des Kommunismus, Bd. 20. Cf. Translator's pref. (two main articles translated originally from Russian). Includes bib... More

Kāru Marukusu

Kāru Marukusu

"MOJ 75-A 922": intended for microfilm. Translation of Karl Marks (p. 3-86 (2nd group)) and 16 other Russian articles by Lenin. Cf. P. [1] (2nd group). Includes bibliographical references. LC copy from Naimusho... More

Genbutsuzei ni tsuite

Genbutsuzei ni tsuite

Collection of selected translations from the Russian. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kinshi shikarubeki ya." LC copy brittle... More

Higyō tōkei ni tsuite

Higyō tōkei ni tsuite

Translation of collection of articles, which originally appeared in various Russian periodicals, 1910-1913. "MOJ 75-A 842": intended for microfilm. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Ke... More

Teikoku shugiron : kaiyaku : genmei Shihon shugi saigo no kaidan to shite no teikoku shugi

Teikoku shugiron : kaiyaku : genmei Shihon shugi saigo no kaidan to sh...

"MOJ 75-A 930": intended for microfilm. Translated from the 2nd ed. of the German translation of the Russian original. Cf. Translator's pref. (original title and German ed. title not given). Includes bibliogra... More

Rēnin no benshōhō

Rēnin no benshōhō

"MOJ 75-A 978": intended for microfilm. Three articles translated from the German ed. of Marukishizumu no hata no moto ni (Unter dem Banner des Marxismus), dai 1-kan, dai 2-gō (July 1925) Cf. Pref. (Mar. 1926)... More

Rēnin no benshōhō

Rēnin no benshōhō

"MOJ 75-A 977": intended for microfilm. Three articles translated from the German ed. of Marukishizumu no hata no moto ni (Unter dem Banner des Marxismus), dai 1-kan, dai 2-gō (July 1925) Cf. Introd. (Mar. 192... More

Shakai minshu shugi to senkyo kyōtei

Shakai minshu shugi to senkyo kyōtei

"MOJ 75-A 956": intended for microfilm. Translation of a Russian pamphlet. Cf. P. 23 and p. 55 (original title not given). LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision on form c... More

Rēnin no shōgai to jigyō

Rēnin no shōgai to jigyō

"MOJ 75-A 315": intended for microfilm. Selected translation of: Biografii︠a︡ Lenina. 4th ed. 1925. Inspected by Nagasaki Zeikan: "Kōan kinshi, Shōwa 11-nen 3-gatsu 6-nichi."

Teikoku shugiron

Teikoku shugiron

"MOJ 75-A 923": intended for microfilm. New translation (shinʼyaku) based on latest German ed. of the Russian original. Cf. Translator's pref. (original title and German ed. title not given). Includes bibliogra... More

Han seisan shugi

Han seisan shugi

"MOJ 75-A 982": intended for microfilm. Collection of five articles translated from Russian and German. Cf. Translator's pref. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kin... More

1917-nen -  Naimushō Keihokyoku Japanese censorship collection

1917-nen - Naimushō Keihokyoku Japanese censorship collection

"MOJ 75-A 955": intended for microfilm. Collection of articles, selected works, and correspondence written in Mar.-Oct., 1917 by the author; translated from the German and the Russian. Rev. and enl. ed. of prev... More

Roshia shakai minshu shugisha no ninmu

Roshia shakai minshu shugisha no ninmu

Translation of collection of three articles written in 1897-1899. Cf. Translator's pref. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kins... More

Puroretariāto no seijiteki ninmu

Puroretariāto no seijiteki ninmu

Translation of collection of articles and excerpts from Lenin's works, 1899-1905. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kinshi shik... More

Renin kōryōan oyobi sono kaisetsu

Renin kōryōan oyobi sono kaisetsu

Translated from the Russian. Cover title. LC copies 1 and 2 from Naimushō Keihokyoku censorship collection; copy 1 has markings by the inspector; inspector's decision in copy 2: "Annei fumon," with red marking... More

Kokka to kakumei

Kokka to kakumei

"MOJ 75-A 559": intended for microfilm. Translation based on the 2nd ed. of the Russian original. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; classified as "ann... More

Roshia ni okeru shihon shugi no hattatsu. Gekan

Roshia ni okeru shihon shugi no hattatsu. Gekan

"Rēnin chosaku zenshū (1923-nen Mosukuwa Kokuritsu Shuppan Kaisha hakkō, dai 2-han, dai 3-kan, yori no yakushutsu ... "--P. 2 (2nd group). "Gekan" consists of "dai 5-shō"--"dai 8-shō" and "furoku." LC copy... More

Rēnin shugi to tetsugaku

Rēnin shugi to tetsugaku

"MOJ 75-A 325": intended for microfilm. Translation based on the German ed. Lenin und die Philosophie, 1929, which was translated from the Russian original. Includes bibliographical references. LC copy from Nai... More

Shakai shugi to teikoku shugi

Shakai shugi to teikoku shugi

"MOJ 75-A 939": intended for microfilm. Translated from the German in series Elementarbücher des Kommunismus, Bd. 20. Cf. Translator's pref. (two main articles translated originally from Russian). Includes bib... More

Rēnin no han shūkyōron

Rēnin no han shūkyōron

"MOJ 75-A 318": intended for microfilm. Translated from the original Russian compilation by Zen Sovēto Mushin Ronsha Kyōkai. Cover title. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku... More

Marukusu shugi no shūkyō hihan : Marukusu, Engerusu, Rēnin, Purehanofu, Buharin ronshū

Marukusu shugi no shūkyō hihan : Marukusu, Engerusu, Rēnin, Purehanofu...

"MOJ 75-A 935": intended for microfilm. Collection of selected translations from various sources. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decisi... More

Kāru Marukusu

Kāru Marukusu

"MOJ 75-A 922": intended for microfilm. Translation of Karl Marks (p. 3-86 (2nd group)) and 16 other Russian articles by Lenin. Cf. P. [1] (2nd group). Includes bibliographical references. LC copy from Naimusho... More

Genbutsuzei ni tsuite

Genbutsuzei ni tsuite

Collection of selected translations from the Russian. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kinshi shikarubeki ya." LC copy brittle... More

Higyō tōkei ni tsuite

Higyō tōkei ni tsuite

Translation of collection of articles, which originally appeared in various Russian periodicals, 1910-1913. "MOJ 75-A 842": intended for microfilm. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Ke... More

Teikoku shugiron : kaiyaku : genmei Shihon shugi saigo no kaidan to shite no teikoku shugi

Teikoku shugiron : kaiyaku : genmei Shihon shugi saigo no kaidan to sh...

"MOJ 75-A 930": intended for microfilm. Translated from the 2nd ed. of the German translation of the Russian original. Cf. Translator's pref. (original title and German ed. title not given). Includes bibliogra... More

Rēnin no benshōhō

Rēnin no benshōhō

"MOJ 75-A 978": intended for microfilm. Three articles translated from the German ed. of Marukishizumu no hata no moto ni (Unter dem Banner des Marxismus), dai 1-kan, dai 2-gō (July 1925) Cf. Pref. (Mar. 1926)... More

Rēnin no benshōhō

Rēnin no benshōhō

"MOJ 75-A 977": intended for microfilm. Three articles translated from the German ed. of Marukishizumu no hata no moto ni (Unter dem Banner des Marxismus), dai 1-kan, dai 2-gō (July 1925) Cf. Introd. (Mar. 192... More

Rēnin no shōgai to jigyō

Rēnin no shōgai to jigyō

"MOJ 75-A 315": intended for microfilm. Selected translation of: Biografii︠a︡ Lenina. 4th ed. 1925. Inspected by Nagasaki Zeikan: "Kōan kinshi, Shōwa 11-nen 3-gatsu 6-nichi."

Shakai minshu shugi to senkyo kyōtei

Shakai minshu shugi to senkyo kyōtei

"MOJ 75-A 956": intended for microfilm. Translation of a Russian pamphlet. Cf. P. 23 and p. 55 (original title not given). LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision on form c... More

Han seisan shugi

Han seisan shugi

"MOJ 75-A 982": intended for microfilm. Collection of five articles translated from Russian and German. Cf. Translator's pref. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kin... More

1917-nen -  Naimushō Keihokyoku Japanese censorship collection

1917-nen - Naimushō Keihokyoku Japanese censorship collection

"MOJ 75-A 955": intended for microfilm. Collection of articles, selected works, and correspondence written in Mar.-Oct., 1917 by the author; translated from the German and the Russian. Rev. and enl. ed. of prev... More

Roshia shakai minshu shugisha no ninmu

Roshia shakai minshu shugisha no ninmu

Translation of collection of three articles written in 1897-1899. Cf. Translator's pref. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kins... More

Teikoku shugiron

Teikoku shugiron

"MOJ 75-A 923": intended for microfilm. New translation (shinʼyaku) based on latest German ed. of the Russian original. Cf. Translator's pref. (original title and German ed. title not given). Includes bibliogra... More

Renin kōryōan oyobi sono kaisetsu

Renin kōryōan oyobi sono kaisetsu

Translated from the Russian. Cover title. LC copies 1 and 2 from Naimushō Keihokyoku censorship collection; copy 1 has markings by the inspector; inspector's decision in copy 2: "Annei fumon," with red marking... More

Puroretariāto no seijiteki ninmu

Puroretariāto no seijiteki ninmu

Translation of collection of articles and excerpts from Lenin's works, 1899-1905. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kinshi shik... More

Roshia ni okeru shihon shugi no hattatsu. Gekan

Roshia ni okeru shihon shugi no hattatsu. Gekan

"Rēnin chosaku zenshū (1923-nen Mosukuwa Kokuritsu Shuppan Kaisha hakkō, dai 2-han, dai 3-kan, yori no yakushutsu ... "--P. 2 (2nd group). "Gekan" consists of "dai 5-shō"--"dai 8-shō" and "furoku." LC copy... More

Kokka to kakumei

Kokka to kakumei

"MOJ 75-A 559": intended for microfilm. Translation based on the 2nd ed. of the Russian original. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; classified as "ann... More

Rēnin shugi to tetsugaku

Rēnin shugi to tetsugaku

"MOJ 75-A 325": intended for microfilm. Translation based on the German ed. Lenin und die Philosophie, 1929, which was translated from the Russian original. Includes bibliographical references. LC copy from Nai... More

Shakai shugi to teikoku shugi

Shakai shugi to teikoku shugi

"MOJ 75-A 939": intended for microfilm. Translated from the German in series Elementarbücher des Kommunismus, Bd. 20. Cf. Translator's pref. (two main articles translated originally from Russian). Includes bib... More

Marukusu shugi no shūkyō hihan : Marukusu, Engerusu, Rēnin, Purehanofu, Buharin ronshū

Marukusu shugi no shūkyō hihan : Marukusu, Engerusu, Rēnin, Purehanofu...

"MOJ 75-A 935": intended for microfilm. Collection of selected translations from various sources. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decisi... More

Rēnin no han shūkyōron

Rēnin no han shūkyōron

"MOJ 75-A 318": intended for microfilm. Translated from the original Russian compilation by Zen Sovēto Mushin Ronsha Kyōkai. Cover title. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku... More

Genbutsuzei ni tsuite

Genbutsuzei ni tsuite

Collection of selected translations from the Russian. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kinshi shikarubeki ya." LC copy brittle... More

Kāru Marukusu

Kāru Marukusu

"MOJ 75-A 922": intended for microfilm. Translation of Karl Marks (p. 3-86 (2nd group)) and 16 other Russian articles by Lenin. Cf. P. [1] (2nd group). Includes bibliographical references. LC copy from Naimusho... More

Higyō tōkei ni tsuite

Higyō tōkei ni tsuite

Translation of collection of articles, which originally appeared in various Russian periodicals, 1910-1913. "MOJ 75-A 842": intended for microfilm. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Ke... More

Teikoku shugiron : kaiyaku : genmei Shihon shugi saigo no kaidan to shite no teikoku shugi

Teikoku shugiron : kaiyaku : genmei Shihon shugi saigo no kaidan to sh...

"MOJ 75-A 930": intended for microfilm. Translated from the 2nd ed. of the German translation of the Russian original. Cf. Translator's pref. (original title and German ed. title not given). Includes bibliogra... More

Rēnin no benshōhō

Rēnin no benshōhō

"MOJ 75-A 978": intended for microfilm. Three articles translated from the German ed. of Marukishizumu no hata no moto ni (Unter dem Banner des Marxismus), dai 1-kan, dai 2-gō (July 1925) Cf. Pref. (Mar. 1926)... More

Rēnin no benshōhō

Rēnin no benshōhō

"MOJ 75-A 977": intended for microfilm. Three articles translated from the German ed. of Marukishizumu no hata no moto ni (Unter dem Banner des Marxismus), dai 1-kan, dai 2-gō (July 1925) Cf. Introd. (Mar. 192... More

Shakai minshu shugi to senkyo kyōtei

Shakai minshu shugi to senkyo kyōtei

"MOJ 75-A 956": intended for microfilm. Translation of a Russian pamphlet. Cf. P. 23 and p. 55 (original title not given). LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision on form c... More

Rēnin no shōgai to jigyō

Rēnin no shōgai to jigyō

"MOJ 75-A 315": intended for microfilm. Selected translation of: Biografii︠a︡ Lenina. 4th ed. 1925. Inspected by Nagasaki Zeikan: "Kōan kinshi, Shōwa 11-nen 3-gatsu 6-nichi."

Teikoku shugiron

Teikoku shugiron

"MOJ 75-A 923": intended for microfilm. New translation (shinʼyaku) based on latest German ed. of the Russian original. Cf. Translator's pref. (original title and German ed. title not given). Includes bibliogra... More

1917-nen -  Naimushō Keihokyoku Japanese censorship collection

1917-nen - Naimushō Keihokyoku Japanese censorship collection

"MOJ 75-A 955": intended for microfilm. Collection of articles, selected works, and correspondence written in Mar.-Oct., 1917 by the author; translated from the German and the Russian. Rev. and enl. ed. of prev... More

Han seisan shugi

Han seisan shugi

"MOJ 75-A 982": intended for microfilm. Collection of five articles translated from Russian and German. Cf. Translator's pref. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kin... More

Roshia shakai minshu shugisha no ninmu

Roshia shakai minshu shugisha no ninmu

Translation of collection of three articles written in 1897-1899. Cf. Translator's pref. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kins... More

Puroretariāto no seijiteki ninmu

Puroretariāto no seijiteki ninmu

Translation of collection of articles and excerpts from Lenin's works, 1899-1905. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decision: "Kinshi shik... More

Renin kōryōan oyobi sono kaisetsu

Renin kōryōan oyobi sono kaisetsu

Translated from the Russian. Cover title. LC copies 1 and 2 from Naimushō Keihokyoku censorship collection; copy 1 has markings by the inspector; inspector's decision in copy 2: "Annei fumon," with red marking... More

Roshia ni okeru shihon shugi no hattatsu. Gekan

Roshia ni okeru shihon shugi no hattatsu. Gekan

"Rēnin chosaku zenshū (1923-nen Mosukuwa Kokuritsu Shuppan Kaisha hakkō, dai 2-han, dai 3-kan, yori no yakushutsu ... "--P. 2 (2nd group). "Gekan" consists of "dai 5-shō"--"dai 8-shō" and "furoku." LC copy... More

Kokka to kakumei

Kokka to kakumei

"MOJ 75-A 559": intended for microfilm. Translation based on the 2nd ed. of the Russian original. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; classified as "ann... More

Rēnin shugi to tetsugaku

Rēnin shugi to tetsugaku

"MOJ 75-A 325": intended for microfilm. Translation based on the German ed. Lenin und die Philosophie, 1929, which was translated from the Russian original. Includes bibliographical references. LC copy from Nai... More

Marukusu shugi no shūkyō hihan : Marukusu, Engerusu, Rēnin, Purehanofu, Buharin ronshū

Marukusu shugi no shūkyō hihan : Marukusu, Engerusu, Rēnin, Purehanofu...

"MOJ 75-A 935": intended for microfilm. Collection of selected translations from various sources. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku censorship collection; inspector's decisi... More

Rēnin no han shūkyōron

Rēnin no han shūkyōron

"MOJ 75-A 318": intended for microfilm. Translated from the original Russian compilation by Zen Sovēto Mushin Ronsha Kyōkai. Cover title. Includes bibliographical references. LC copy from Naimushō Keihokyoku... More

Shakai shugi to teikoku shugi

Shakai shugi to teikoku shugi

"MOJ 75-A 939": intended for microfilm. Translated from the German in series Elementarbücher des Kommunismus, Bd. 20. Cf. Translator's pref. (two main articles translated originally from Russian). Includes bib... More

Kāru Marukusu

Kāru Marukusu

"MOJ 75-A 922": intended for microfilm. Translation of Karl Marks (p. 3-86 (2nd group)) and 16 other Russian articles by Lenin. Cf. P. [1] (2nd group). Includes bibliographical references. LC copy from Naimusho... More