picryl logo
PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

johan noman

310 media by topicpage 1 of 4
Het vernieuwd vermakelijk kinder ganze spel, voor de Nederlandsche jeugd

Het vernieuwd vermakelijk kinder ganze spel, voor de Nederlandsche jeu...

Ganzenbordspel met vakjes in een spiraal, genummerd van 1 tot en met 63. Op het middenveld een voorstelling van een groep kinderen staand rond een tafel die een spelletje ganzenbord speelt. In de hoeken kindere... More

Bijbelsche zinnebeelden voor de jeugd

Bijbelsche zinnebeelden voor de jeugd

Blad met 16 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament en van de vier evangelisten. Onder elke afbeelding een vierregelig vers, boven elke afbeelding een titel. Genummerd rechtsboven: No. 37.

Menagerie van verscheide vogelen

Menagerie van verscheide vogelen

Blad met 12 voorstellingen van verschillende vogels, zoals een papegaai, een goudvink en een kraai. In elke afbeelding de naam van de vogel in boekdruk. Genummerd rechtsboven: no. 48.

Verkiest, ô kinderen! uit de onderstaande beelden, / Uw smaak, of zy misschien uw keuze en zinnen streelden

Verkiest, ô kinderen! uit de onderstaande beelden, / Uw smaak, of zy m...

Blad met 12 voorstellingen van verschillende figuren, ambachtslieden en beroepen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 187.

De koning van Allekatten, en de koning van Ternate, met allerhande wilde en tamme gedierten

De koning van Allekatten, en de koning van Ternate, met allerhande wil...

Blad met 20 voorstellingen van dieren, zoals een olifant, een schildpad, een zwaan en een beer. Onder elke afbeelding de naam van het afgebeelde dier. Genummerd rechtsboven: No. 317.

Ziet, kindren! in deez' prent, hoe wy ons eertyds kleedden: / Leert, uit de versjens, ons verschil in aart en zeden

Ziet, kindren! in deez' prent, hoe wy ons eertyds kleedden: / Leert, u...

Blad met 12 voorstellingen van paren uit verschillende streken in diverse klederdrachten. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. In elke afbeelding de naam van de streek of provincie waar het paar vandaan ... More

't Drie-koningsfeest ziet men door kindren vrolyk vieren; / Ja, Flipje zag zyn hoofd met eenen kroon versieren [(...)]

't Drie-koningsfeest ziet men door kindren vrolyk vieren; / Ja, Flipje...

Blad met een grote voorstelling van zes kinderen die het spel koning-trekken spelen op het Driekoningenfeest. Moeder kijkt vanaf een afstandje toe. Onder de afbeelding een zesregelig vers in twee kolommen. Genu... More

Verschillende bezigheden

Verschillende bezigheden

Blad met 13 voorstellingen van verschillende aard, waaronder voorstellingen van verschillende bezigheden, zoals groepsdansen en hoepelen, en twee voorstellingen van soldaten die een kanon afvuren. Onder elke af... More

Dit prenttafreel vertoont, ô jeugd! om u te leeren / Veel vogels, naar hun aart, te kennen aan hun veêren

Dit prenttafreel vertoont, ô jeugd! om u te leeren / Veel vogels, naar...

Blad met 36 voorstellingen van verschillende vogels en een vleermuis. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 230.

Beschouwt hier, kinderen! een agttal wilde dieren, / Die, weinig ond bekend, in vreemde landen [(...)]ieren

Beschouwt hier, kinderen! een agttal wilde dieren, / Die, weinig ond b...

Blad met 8 voorstellingen van dieren, zoals een leeuw, een panter, een kameel en een olifant. Onder de afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 157.

Ziet, kindren! wat de kunst u hier in prent vertoond, / En tot vermaak en om te leeren; / Gebruikt het 't uwent nut, dat's haar opregt begeeren, / En zoo zij dat verwerft houdt zij zich ruim beloond

Ziet, kindren! wat de kunst u hier in prent vertoond, / En tot vermaak...

Blad met 20 voorstellingen uit de fabelen van Aesopus. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 307.

Kinderen, 't geene gy hier ziet, / Is het leven van Jan en Griet

Kinderen, 't geene gy hier ziet, / Is het leven van Jan en Griet

Blad met 8 voorstellingen uit het leven van Jan, een man die van zijn vrouw Griet, die de broek aan heeft, al het huishoudelijk werk moet doen. Een variant op zowel Jan de Wasser als op de strijd om de broek. O... More

Za jongens komt met hoopen, / En wilt dees printjes koopen. Want hier hebje voor u geld, / Het leven van Jan Spring in 't Veld

Za jongens komt met hoopen, / En wilt dees printjes koopen. Want hier ...

Blad met 24 voorstellingen over het leven van Jan Spring in 't Veld. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 273.

Ei kinders wilt dit gedierte bekyken / Niemand zal van zyn plaats afwyken

Ei kinders wilt dit gedierte bekyken / Niemand zal van zyn plaats afwy...

Blad met 24 voorstellingen van dieren, zoals een paard, een neushoorn, een aap en een wolf. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 246.

Zoo ziet men groote lieden ryden, / In koetsen, op 't gebrek te myden [(...)]

Zoo ziet men groote lieden ryden, / In koetsen, op 't gebrek te myden ...

Blad met 2 voorstellingen van mensen in rijtuigen. Onder elke afbeelding een twaalfregelig vers in drie kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 125.

Dieren en planten

Dieren en planten

Blad met 15 voorstellingen van dieren en planten. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Boven een verklarende lijst met nummers. Midden boven het zegel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Gemerkt... More

Verschillende bedryven en vermaken

Verschillende bedryven en vermaken

Blad met 24 voorstellingen van verschillende figuren, beroepen en bezigheden. Onder elke voorstelling een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 21.

Verschillende vreemde volkeren

Verschillende vreemde volkeren

Blad met 15 voorstellingen van verschillende vreemde volkeren. Onder elke afbeelding (soms per twee) een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 8.

Ziet, kindren! wat men u wil leeren, / Wilt ge in de waereld wel verkeeren, / Daar deeze prent het zelf u zegt, / Doet niets verkeerd, maar alles recht

Ziet, kindren! wat men u wil leeren, / Wilt ge in de waereld wel verke...

Blad met 36 voorstellingen van de verkeerde wereld, waar onder andere dieren zich als mensen gedragen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 188.

Z. M. linie-schip, genaamd de Prins van Oranje

Z. M. linie-schip, genaamd de Prins van Oranje

Blad met een grote voorstelling van een hollands zeilschip op zee. Onder de voorstelling een vers in drie kolommen. Genummerd rechtsonder: No. 92.

Handel en bedrijf

Handel en bedrijf

Blad met 5 horizontale rijen met voorstellingen van straatverkopers. Onder elke figuur een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 64.

Al dees vogels die gij hier ziet, / En zingen noch en kraaijen niet

Al dees vogels die gij hier ziet, / En zingen noch en kraaijen niet

Blad met 20 voorstellingen van vogels, zoals een goudvink, een papegaai en een kievit. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 61.

Komt kinders zier hier veele snaken, / Die wonderlyk aan de kost geraken, / Bevlyt uw tyd nu in uw jeugd, / En houd u buiten deze vreugd

Komt kinders zier hier veele snaken, / Die wonderlyk aan de kost gerak...

Blad met 20 voorstellingen van verschillende figuren, zoals theaterpersonages, een jager en een visverkoper. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 119.

Kinderen ziet hier met verblyden, dit schoone paarde volk ryden

Kinderen ziet hier met verblyden, dit schoone paarde volk ryden

Blad met 12 voorstellingen van militairen te paard. Genummerd rechtsboven: no. 290.

Kupidoos afbeeldingen

Kupidoos afbeeldingen

Blad met 9 voorstellingen van kinderspelen en bezigheden voorgesteld met Cupido's, zoals hoepelen, knikkeren en bellenblazen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 405.

Ziet hier o jonge jeugd, als in een schildery - na waarheid afgebeelde fransche tiranny

Ziet hier o jonge jeugd, als in een schildery - na waarheid afgebeelde...

Blad met 16 voorstellingen van de Franse tyrannie. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 366.

Militairen te paard

Militairen te paard

Blad met 1 grote en 16 kleine voorstellingen van militairen te paard. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsonder: No. 90.

Zie, jeugd! den 'nyvren boer, niet aarslende in zyn pligten, / Zyn werk, in elk gety van 't jaar, met vlyt verrichten, / Terwyl de visscher vischt, de jager gaat ter jagt, / En ook de wintervreugd door andren wordt betracht

Zie, jeugd! den 'nyvren boer, niet aarslende in zyn pligten, / Zyn wer...

Blad met 18 voorstellingen van boeren, vissers en jagers aan het werk. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 212.

Ziet, kindren! hier verschiet van veelerhande zaaken, / Waar mede gy uw oog en zinnen kunt vermaaken

Ziet, kindren! hier verschiet van veelerhande zaaken, / Waar mede gy u...

Blad met 36 voorstellingen van verschillende dieren, figuren en bezigheden. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 253.

Al wat gy hier beschouwt, ô jeugd! / Streelt het uw oog, 't belet geen deugd. / Beschouw hier eerst drie nutte zaaken, / En laat de vierde uw' geest vermaaken

Al wat gy hier beschouwt, ô jeugd! / Streelt het uw oog, 't belet geen...

Blad met 4 voorstellingen van een boer die zijn koe melkt, van boeren die paarden het veld laten ploegen, van een eierverkoper op weg naar de markt en van kinderen die touwtjespringen. Onder elke afbeelding een... More

Hier is voor u, ô jeugd! die 't leezen staag beginnen, Te vinden nieuwe vreugd, / Van goden en godinnen, en wel voornaamst van dien, die de heidens gunste biên

Hier is voor u, ô jeugd! die 't leezen staag beginnen, Te vinden nieuw...

Blad met 16 voorstellingen van goden en godinnen, zoals Saturnus, Jupiter en Fortuna. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 272.

Dit ras van vog'len, dat gij hier, / o jeugd! geprint ziet op 't papier, / Word, als een proef van onze vlijt / Aan uwe leerlust toegeweid

Dit ras van vog'len, dat gij hier, / o jeugd! geprint ziet op 't papie...

Blad met 12 voorstellingen van vogels, zoals een arend, een zwaan en een pelikaan. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 5.

De brave vrouwen

De brave vrouwen

Blad met 8 voorstellingen van vrouwen die huishoudelijke taken uitvoeren, zoals voor de kinderen zorgen en naaien. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 13.

Zie hier, tot uw vermaak, wat men u komt vertoonen, / In 't doolhof te Amsterdam, en zo gy 't by wilt woonen, / ô kindren daar gy [(...)] te kyken met gemak, / Steek deeze prent daar toe vooräf in uw zak

Zie hier, tot uw vermaak, wat men u komt vertoonen, / In 't doolhof te...

Blad met 20 voorstellingen van verschillende figuren die voorkomen in de Amsterdamse 'Oude Doolhof' op de Prinsengracht, zoals een Chinees, een herder en een jager. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. G... More

Wie wil kermis met mij houden, / 't vrolijk wezen staat thans vrij: / Mits men, wegens pligtbetrachting, / Zulks volkomen noodig zij

Wie wil kermis met mij houden, / 't vrolijk wezen staat thans vrij: / ...

Blad met 24 kermistaferelen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 308.

Soldaaten in het veld

Soldaaten in het veld

Blad met 2 voorstellingen van militairen. Boven: militairen die een vuur maken. Onder: militairen rond een pan die boven het vuur hangt. Onder elke voorstelling een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 15.

Dees prent mooi en wel / Zijn er zestien op een vel

Dees prent mooi en wel / Zijn er zestien op een vel

Blad met 16 voorstellingen van dieren, zoals een krokodil, een paard, een bok en een olifant. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: no. 71.

Paarde volk

Paarde volk

Blad met 3 voorstellingen van telkens vier militairen te paard. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 9.

De vier getijden van den dag. / De vier getijden des jaars. / De vier elementen

De vier getijden van den dag. / De vier getijden des jaars. / De vier ...

Blad met 12 voorstellingen van de vier delen van de dag (ochtend, middag, avond, nacht), de vier jaargetijden (lente, zomer, herst, winter) en de vier elementen (water, vuur, lucht, aarde). Onder elke afbeeldin... More

Ziet hier, ô jonge jeugd! en merkt met behagen, / Hoe Westfaalsche Geesje in Amsterdam zich heeft gedragen

Ziet hier, ô jonge jeugd! en merkt met behagen, / Hoe Westfaalsche Gee...

Blad met 24 voorstellingen over het leven van het Westphaalse dienstmeisje Geesje in Amsterdam. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 254.

Ziet hier weer een tooneel van zonderlinge snaken, / En daarmee, lieve jeugd! moogt gij u vrij vermaken. / Mits, en dit kleine woord, bevat uw' pligt geheel; / Mits het geen leestijd kost; - want, kindren! dat's te veel

Ziet hier weer een tooneel van zonderlinge snaken, / En daarmee, lieve...

Blad met 36 voorstellingen van verschillende figuren, beroepen en bezigheden. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 278.

Wil, kindren! u met deeze snaaken, / En met hun zang en spel vermaaken, / of schoon 't niet door uw ooren dringt / Wat elk van hun of speelt, of zingt

Wil, kindren! u met deeze snaaken, / En met hun zang en spel vermaaken...

Blad met 24 voorstellingen van muzikanten met verschillende muziekinstrumenten. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No 154.

Wat gij hier ziet o lieve jeugd, / Geschiedt tot leering en tot vreugd

Wat gij hier ziet o lieve jeugd, / Geschiedt tot leering en tot vreugd

Blad met 30 voorstellingen van verschillende figuren en bezigheden. Onder elke afbeelding een vers. Genummerd rechtsboven: No. 310.

Een zestal schepen, lieve jeugd! / Wordt in deez' prent u aangeboden [(...)]

Een zestal schepen, lieve jeugd! / Wordt in deez' prent u aangeboden [...

Blad met 12 voorstellingen van zeilschepen en vogels. Onder enkele afbeeldingen een onderschrift. Genummerd rechtsonder: No. 44.

Waar gy ook vermaak moogt zoeken, / kindren, 't is vergeefs gezocht; / Nimmer zult gy lagchens leeren. / hebt gy niet deez' print gekocht

Waar gy ook vermaak moogt zoeken, / kindren, 't is vergeefs gezocht; /...

Blad met 24 verbeeldingen van spreuken en voorstellingen van beroepen en ambachten. Onder elke afbeelding een tweeregelig onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 281.

Kindren! zo gy met elkander, over deeze beeldjens praat, / Zult gy zeker wel iet leeren, dat myn werk niet vruchtloos laat

Kindren! zo gy met elkander, over deeze beeldjens praat, / Zult gy zek...

Blad met 16 voorstellingen van ambachtslieden en beroepen, zoals schoenmaker, kuiper, metselaar en bakker. Rechtsonder een voorstelling van de dood als een skelet met zandloper en een zeis. Onder elke afbeeldin... More

Die 't sterven in zyn leven heeft geleerd, / Die vind de bitterheid des doods geweerd

Die 't sterven in zyn leven heeft geleerd, / Die vind de bitterheid de...

Blad met 16 voorstellingen van emblemata rondom de dood. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 297.

Wat zegt ge, ô wakkre jeugd! Kan u deez' prent bekooren? / Verheug dan uw gezigt, en denk den trom te hooren. / Lees wat 'er obder staat, tot leerzucht aangespoord, / Zo dikwils gy de stem der onderwyzing hoort

Wat zegt ge, ô wakkre jeugd! Kan u deez' prent bekooren? / Verheug dan...

Blad met een grote voorstelling van drie tamboers op straat. Onder de afbeelding een vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 129.

Wilt gy, kindern, u vermaaken, / Allerhande soort van zaaken [(...)]

Wilt gy, kindern, u vermaaken, / Allerhande soort van zaaken [(...)]

Blad met 24 voorstellingen van verschillende figuren en bezigheden. Onder elke afbeelding een achtregelig vers. Genummerd rechtsboven: No 153.

't Is jeugd, om uw gezicht te strelen, / En 't aangenaame meê te deelen, / Dat ge in het vooglen-perk hier ziet. / Schuw 't kwade en haat het goede niet

't Is jeugd, om uw gezicht te strelen, / En 't aangenaame meê te deele...

Blad met 12 voorstellingen van verschillende vogels, zoals een haan, een ooievaar en een papegaai. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 160.

De twaalf aartsvaderen, de zonen Jacobs ziet / Men hier ten trappenrei gesteld met hunnen namen, / Gelyk zy tot hem om zyn laatsten zegen kwamen, / Wel wetende dat God dien zegen zelf gebiedt

De twaalf aartsvaderen, de zonen Jacobs ziet / Men hier ten trappenrei...

Blad met een grote voorstelling van een trap met dertien treden. Op de treden staan Jacob en zijn twaalf zonen (aartsvaderen). In de boog onder de trap Jacobs droom met de ladder. Onder de afbeelding een vers i... More

Het konstig paard

Het konstig paard

Blad met 8 voorstellingen van een paard en van planten. Genummerd rechtsonder: No. 38.

Kinders wilt gy vrolyk wezen, / Wilt dees prent met aandagt lezen, / Alle deze bezigheden, / Wilt u tyd daarin besteden

Kinders wilt gy vrolyk wezen, / Wilt dees prent met aandagt lezen, / A...

Blad met 28 voorstellingen van verschillende figuren en bezigheden. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 238.

Ziet in dit prentgestel verscheiden schetsen pronken, / Zy worden u, ô jeugd! geschonken, / Die leerzaam en vermaaklyk zyn; / Tot tydverdryf: Maar schei het weezen van den schyn

Ziet in dit prentgestel verscheiden schetsen pronken, / Zy worden u, ô...

Blad met 15 voorstellingen van beroepen en bezigheden, zoals zeilen, vissen en tekenen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 202.

Vermaakt u met deez' vooglen schaar! / Gy ziet 'er hier vier minder maar, / Als honderd stuks, zy zullen allen / ô jeugd! uwe oogen wel bevallen

Vermaakt u met deez' vooglen schaar! / Gy ziet 'er hier vier minder ma...

Blad met 24 voorstellingen met elk vier gevleugelde dieren, zoals vogels, een uil, een vleermuis en een vlinder, de zgn. Groote Vogelkooi. Onder elke voorstelling de namen van de dieren. Genummerd rechtsboven: No. 141.

Ziet hier de afbeeldingen van keizers, keizerinnen, / Van koningen, ook van hertogen, hertoginnen, / Van prinsen, graven en baronnen onderéén, / Maar niemand leeft 'er van: zy stierven, langgeleên

Ziet hier de afbeeldingen van keizers, keizerinnen, / Van koningen, oo...

Blad met 20 portretten van vorsten en edellieden, onder wie Karel V van Habsburg, Karel IX en Filips II de Stoute. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 147.

Pefroen, die bloed, doos lys gedwongen / Meer dan een onnoozelen jongen / Verbeterd eindlyk 't slechte wyf; / Door digte slagen op haar lyf

Pefroen, die bloed, doos lys gedwongen / Meer dan een onnoozelen jonge...

Blad met 24 voorstellingen uit de klucht 'Pefroen met het schaapshoofd' van Ysbrand Vincent uit 1691. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 328.

Groot zang en musiek van beroemde musikanten

Groot zang en musiek van beroemde musikanten

Blad 16 voorstellingen van muzikanten met instrumenten, waaronder een citer, een hoorn, een doedelzak en een klarinet. Rechtsonder ook een koorddanser. Onder elke voorstelling een onderschrift. Genummerd rechts... More

Kindren! zoo ge, om deeze prentjens, soms eens lacht, ben ik voldaan [(...)]

Kindren! zoo ge, om deeze prentjens, soms eens lacht, ben ik voldaan [...

Blad met 26 voorstellingen van verschillende figuren en bezigheden. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 193.

Het konstig paard

Het konstig paard

Blad met 8 voorstellingen van een paard en van planten. Genummerd rechtsonder: No. 38.

Zie hier veele kinderspelen / U op nieuw weêr mede deelen, / Vind daar in vermaak, o jeugd! / Meer nog in verstand en deugd

Zie hier veele kinderspelen / U op nieuw weêr mede deelen, / Vind daar...

Blad met 16 voorstellingen van kinderspelen, zoals stokpaardje rijden, hoepelen, tollen en vliegeren. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 97.

Verschillende mode-drachten

Verschillende mode-drachten

Blad met 16 voorstellingen van figuren in modieuze kleding. Genummerd rechtsboven: No. 18.

Zie hier, ô jeugd! met lust, de koordendansery, / Dat gaat 'er stout op af; dat maakt uw zinnen bly; / Beschouw daar nevens ook het balanceeren, springen, / En hoe die kunstenaars hun leden kunnen dwingen

Zie hier, ô jeugd! met lust, de koordendansery, / Dat gaat 'er stout o...

Blad met 16 voorstellingen van circusartiesten, zoals koorddansers en acrobaten. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 123.

Zie hier veele kinderspelen / U op nieuw weêr mede deelen, / Vind daar in vermaak, o jeugd! / Meer nog in verstand en deugd

Zie hier veele kinderspelen / U op nieuw weêr mede deelen, / Vind daar...

Blad met 16 voorstellingen van kinderspelen, zoals stokpaardje rijden, hoepelen, tollen en vliegeren. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 97.

Deez' printjes, lieve kindren, zyn niet geschikt tot vreugd, / Maar om u voor te lichten op 't smalle pad der deugd. / Door afkeer inteboezmen voor de ondeugd, die ons leidt / Tot de ysselykste rampen, in tyd en eeuwigheid

Deez' printjes, lieve kindren, zyn niet geschikt tot vreugd, / Maar om...

Blad met 16 voorstellingen over het leven en avonturen van Schinderhannes, de Duitse tegenhanger van Cartouche. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 256.

Ziet Jan de Wasscher, of Jan Hen, altoos misprezen, / Daar hy Griet de haan van 't huis laat wezen. / Ziet van hun trouwen af, al hun verkeerd bedryf. / Geen vryer volg' dien man, geen vryer volg' dat wyf

Ziet Jan de Wasscher, of Jan Hen, altoos misprezen, / Daar hy Griet de...

Blad met 24 voorstellingen over het leven van Jan de Wasser, een man die van zijn vrouw Griet, die de broek aan heeft, al het huishoudelijk werk moet doen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd ... More

Floskaartjes

Floskaartjes

Blad met 36 speelkaarten (floskaartjes) met voorstellingen van verschillende figuren. De afbeeldingen vormen achttien paren, aflopend genummerd van bovenaan links nummer 36 tot onderaan rechts nummer 1. Op de t... More

Verschillende ambachten, en bedrijven

Verschillende ambachten, en bedrijven

Blad met 24 voorstellingen van ambachtslieden en beroepen, zoals jager, straatverkoper, smid en kleermaker. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 383.

De beelden die g'u hier op deze prent ziet geven, / Vertoonen u een schets van jozefs kuische leven

De beelden die g'u hier op deze prent ziet geven, / Vertoonen u een sc...

Blad met 9 voorstellingen van het oudtestamentische verhaal van Jozef. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 299.

Dus toont men hier een schets van wintervrolykheden, / Of die men daar voor houdt, bedreeven op het ys. / Hy, die 'er smaak in vindt, kan op verscheiden wys / Genoeglyk zynen tyd, en ook zyn geld besteden

Dus toont men hier een schets van wintervrolykheden, / Of die men daar...

Blad met een grote voorstelling van een winters tafereel, met mensen die sleeën en schaatsen en een verkoper van warme drank. Onder de afbeelding een vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 101.

In 't snoepen is een kat bedreven, Maar, voor dezen hoeft gij niet te vreezen

In 't snoepen is een kat bedreven, Maar, voor dezen hoeft gij niet te ...

Blad met een grote voorstelling van een kat. In de afbeelding de tekts: Deze kat en snoept niet. Genummerd rechtsonder: No. 276.

Bijbelsche zinnebeelden des Nieuwe Testament

Bijbelsche zinnebeelden des Nieuwe Testament

Blad met 9 voorstellingen van verhalen uit het Nieuwe Testament, zoals de intocht van Christus in Jeruzalem en Christus en de Emmaüsgangers. Onder elke afbeelding een vierregelig vers, boven elke afbeelding een... More

Verschillende figuren

Verschillende figuren

Blad met 16 voorstellingen van verschillende figuren. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 338.

Zie hier drie vaderen van de eerste wereld, met / De drie aartsvaderen van Isrel, vóór de wet [(...)]

Zie hier drie vaderen van de eerste wereld, met / De drie aartsvaderen...

Blad met een grote voorstelling van een trap met dertien treden. Op de treden staan Mozes, aartsvaderen, koningen en profeten. In de boog onder de trap de verzoeking van Adam en Eva bij de boom der kennis van g... More

Let, jongens! op deez' prent, zo ze u behaagt, en ziet / Daarin, wat in den kryg te land en zee geschiedt

Let, jongens! op deez' prent, zo ze u behaagt, en ziet / Daarin, wat i...

Blad met 24 oorlogstaferelen, met militairen, wapens en schepen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 170.

Onderscheiden paarde volk

Onderscheiden paarde volk

Blad met 24 voorstellingen van edellieden en militairen te paard. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: no. 50.

´T onschuldige vermaak der kindren, / Is aangenaam en kan niet hindren, / Maar 't schrikverwekkend onbescheid / Is 't dat de jeugd vermaak ontzeid

´T onschuldige vermaak der kindren, / Is aangenaam en kan niet hindren...

Blad met 4 voorstellingen van kinderspelen: knikkeren, blindemannetje, hobbelpaard rijden en als spook vermommen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 169.

Ziet, kindren! afgebeeld een reeks van liên, wien handel! / In veelerhande slach van waaren, by hun handel, / Langs staat en grachten, schoon in 't kieen, bestaat. Zo vindt, / Elk op zyn wys, den kost, dien men dus eerlyk wint

Ziet, kindren! afgebeeld een reeks van liên, wien handel! / In veelerh...

Blad met 24 voorstellingen van straatverkopers, zoals een visverkoper, een beeldenverkoper en een notenverkoopster. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 234.

Onderscheide voorstellen

Onderscheide voorstellen

Blad met 15 voorstellingen van verschillende figuren, zoals een goochelaar, een dikke man en een tamboer. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 67.

Vorsten en vorstinnen

Vorsten en vorstinnen

Blad met 20 portretten van vorsten en andere historische figuren, onder wie Jacob van Heemskerck en Jan Neyen. Onder elke afbeelding de naam van de afgebeelde persoon. Genummerd rechtsboven: No. 368.

De vier getijden des jaars

De vier getijden des jaars

Blad met 4 voorstellingen van de vier jaargetijden en bijbehorende activiteiten. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd midden boven: No. 68.

De brave vrouwen

De brave vrouwen

Blad met 8 voorstellingen van vrouwen die huishoudelijke taken uitvoeren, zoals voor de kinderen zorgen en naaien. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 13.

Bijbelsche figuren van het Oude Testament

Bijbelsche figuren van het Oude Testament

Blad met 16 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament, zoals de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs en Mozes die de tafelen der wet breekt. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummer... More

[Leergier'ge jeugd die in] Gods bladen, / De wysheid zoekt, hier hebt ge stof: / Hier kunt g'uw oog en oor verzaden, / Tot eigen nut tot eigen lof

[Leergier'ge jeugd die in] Gods bladen, / De wysheid zoekt, hier hebt ...

Blad met 9 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament, zoals Adam en Eva in het paradijs en de zondvloed. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: no. 327.

Verzameling van dieren

Verzameling van dieren

Blad met 24 voorstellingen van verschillende dieren, zoals een olifant, een neushoorn, een leeuw en verschillende vogels. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Onder de titel een vers in vier kolommen. Ge... More

Kan het zeilen u behagen, / kindren? gaat dan maar aan boord; / hier zyn welbezeilde [(...)], / en van allerleie soort

Kan het zeilen u behagen, / kindren? gaat dan maar aan boord; / hier z...

Blad met 16 voorstellingen van verschillende schepen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 304.

Door deez prentjens, met hun versjens, wordt gy, kinderen! gebragt, / Op het pad der zaalge kennis van Gods wysheid, van zyn magt

Door deez prentjens, met hun versjens, wordt gy, kinderen! gebragt, / ...

Blad met 24 voorstellingen van dieren, zoals een konijn, een hond en een ijsbeer. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 189.

Vermaak, ô jeugd! uw oog en geeft, / Als gy deez' prenten ziet en leest. / Beschouw hier fraaije beeldtenissen, / Die un beteekening niet missen

Vermaak, ô jeugd! uw oog en geeft, / Als gy deez' prenten ziet en lees...

Blad met 8 voorstellingen van verschillende figuren en beroepen. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 215.

Naar landaarts wys en modes smaak / Ziet men in prent hier menig snaak. / Wat ieder zal in beeldnis weezen, / Kunt gy, ô jeugd! daar onder leezen

Naar landaarts wys en modes smaak / Ziet men in prent hier menig snaak...

Blad met 8 voorstellingen van figuren uit verschillende landen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 245.

Kinderen uit deez' prent kont gy vier vogels leeren, / Die onderscheiden zyn in kleur van hunne veeren [(...)]

Kinderen uit deez' prent kont gy vier vogels leeren, / Die onderscheid...

Blad met 4 voorstellingen van vogels: een nachtegaal, een kanarie, een vink en een kwikstaartje. Onder elke afbeelding een vierregelig vers, boven elke afbeelding een titel. Genummerd rechtsboven: No. 94.

Ziet, kinderen! deeze schepen aan, / Niet om 'er mede in zee te gaan, / Of op de vaart naar verre kusten; / Maar om uw oogen te verlusten

Ziet, kinderen! deeze schepen aan, / Niet om 'er mede in zee te gaan, ...

Blad met 12 voorstellingen van verschillende zeilschepen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 96.

De verkeerde wereld

De verkeerde wereld

Blad met 30 voorstellingen over de verkeerde wereld, waar onder andere dieren zich als mensen gedragen. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 260.

Dus toont men hier een schets van wintervrolykheden, / Of die men daar voor houdt, bedreeven op het ys. / Hy, die 'er smaak in vindt, kan op verscheiden wys / Genoeglyk zynen tyd, en ook zyn geld besteden

Dus toont men hier een schets van wintervrolykheden, / Of die men daar...

Blad met een grote voorstelling van een winters tafereel, met mensen die sleeën en schaatsen en een verkoper van warme drank. Onder de afbeelding een vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 101.

Voor kindren die het exerceeren / Uit deeze afbeeldsels willen leeren, / Vertoont zich, in dit prent-tafreel, / Het manuaal in zyn geheel

Voor kindren die het exerceeren / Uit deeze afbeeldsels willen leeren,...

Blad met 36 genummerde voorstellingen van soldaten met een geweer. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 173.

Onderscheidene schepen

Onderscheidene schepen

Blad met 25 voorstellingen van verschillende schepen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: no. 303.

Ziet hier een tweetal vagabonden, / Landloopers, luiaarts, met vier honden [(...)]

Ziet hier een tweetal vagabonden, / Landloopers, luiaarts, met vier ho...

Blad met een grote voorstelling van twee mannen met vier honden. De honden doen kunstjes en dragen kleren. Onder de afbeelding een achtregelig vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 156.

Dit viertal prenten zal gewis uw keuze smaaken, / ô schooljeugd! wil 'er u dan, / meê vermaaken

Dit viertal prenten zal gewis uw keuze smaaken, / ô schooljeugd! wil '...

Blad met 4 voorstellingen. Boven: twee voorstellingen van kinderen die met dieren spelen. Onder: twee voorstellingen van Hollandse zeilschepen. Onder elke afbeelding een zesregelig vers in twee kolommen. Genumm... More

Dit wonder-werk zeer wel bekend / Staat af-gebeeld in deze prent [(...)]

Dit wonder-werk zeer wel bekend / Staat af-gebeeld in deze prent [(......

Blad met een grote voorstelling over de Sardammer stier. Linksonder vertrapt de stier boer Jacob Egh, boven hen vliegt boerin Trijn Jans die haar kind verliest. Rechts een jongen met een vlieger en daarachter h... More

Verjaringfeest van de altyd gedenkwaardige overwinning en slag van Waterloo / voorgevallen op den 16, 17 en 18 juny 1815

Verjaringfeest van de altyd gedenkwaardige overwinning en slag van Wat...

Blad met een grote voorstelling van een herdenkingsbijeenkomt om de Slag bij Waterloo te herdenken. In het midden danst een groep kinderen rond een zuil met een beeld erop. Daar omheen staat een groep mensen to... More

De kleine en nieuwe Verkeerde Wereld

De kleine en nieuwe Verkeerde Wereld

Blad met 28 voorstellingen over de verkeerde wereld, waar onder andere dieren zich als mensen gedragen. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 271.