The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

chinese language

4,815 media by topicpage 1 of 49
Tai ping tiao gui
Tai ping tian guo ... zou zhun ban xing zhao shu
Zhao shu gai xi ban xing lun
Tian tiao shu
Jian Tianjing yu Jingling lun
Tian fu xia fan zhao shu
Tian ming zhao zhi shu
Tian fu shang di yan ti huang zhao
Tian li yao lun
Tai ping jiu shi gao
Tai ping jun mu
Yu zhi qian zi zhao
Tai ping li zhi: [xu pian]
Xing shi wen
Xing jun zong yao
Tian qing dao li shu
Tian fu xia fan zhao shu
Tai ping tian guo ji wei jiu nian hui shi ti
San zi jing
Bian yao xue wei zui li lun
Kai chao jing zhong jun shi Gan wang hong bao zhi
Tai ping tian guo xin you shi yi nian xin li ban xing tian xia
A Chinese water carrier.
Barber in the street, Shanghai., Qing Dynasty
Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

In 2 cases. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. November 2, 1950 1918G. LC set has "奧文庫" stamped. DLC 框28.4 x 19公分, 10行18字, 小32字, 白口, 四周雙邊, 雙黑魚尾. 版心中鐫卷次. 鈐印: “奧文庫”, 朱文大方印. 泰和八年(1... More

Ban Ma zi lei : wu juan

Ban Ma zi lei : wu juan

Introduction by author dated 1181, and by Lou Yue dated 1182; the last stroke of each of the names of the Song Dynasty emperors was omitted in this editon. In case. Also available in digital form on the Library... More

Arte de la lengua madarina,
Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 juan

Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 ...

Imprint date from preface: signed Qianlong 43 nian in Yi tao shu shi. In case. Feng mian juan "Zeng bu you xue gu shi qun fang, Yun cheng cang ban jiao dui wu e." Shi xing er liu zi, shang lan er shi hang ba zi... More

Letter from Alexander Graham Bell to Alexander Melville Bell, Eliza Symonds Bell, Carrie Bell, undated
Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Also available in digital form on the Library of Congress Web site.

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

On double leaves, oriental style, in case. Reprint (1st and 3rd work). Originally published: Wuchang shu ju, 1883. Reprint (2nd work). Originally published: Chong wen shu ju, 1873. Also available in digital for... More

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Preface by Liu Sanwu dated 1389; the "Si ku cun mu" says that this edition was based on the "Yongle da dian" version. Manuscript. In case. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Apr... More

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

In 2 cases. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. November 2, 1950 1918G. LC set has "奧文庫" stamped. DLC 框28.4 x 19公分, 10行18字, 小32字, 白口, 四周雙邊, 雙黑魚尾. 版心中鐫卷次. 鈐印: “奧文庫”, 朱文大方印. 泰和八年(1... More

Ban Ma zi lei : wu juan

Ban Ma zi lei : wu juan

Introduction by author dated 1181, and by Lou Yue dated 1182; the last stroke of each of the names of the Song Dynasty emperors was omitted in this editon. In case. Also available in digital form on the Library... More

Arte de la lengua madarina,
Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 juan

Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 ...

Imprint date from preface: signed Qianlong 43 nian in Yi tao shu shi. In case. Feng mian juan "Zeng bu you xue gu shi qun fang, Yun cheng cang ban jiao dui wu e." Shi xing er liu zi, shang lan er shi hang ba zi... More

Letter from Alexander Graham Bell to Alexander Melville Bell, Eliza Symonds Bell, Carrie Bell, undated
Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Also available in digital form on the Library of Congress Web site.

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

On double leaves, oriental style, in case. Reprint (1st and 3rd work). Originally published: Wuchang shu ju, 1883. Reprint (2nd work). Originally published: Chong wen shu ju, 1873. Also available in digital for... More

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Preface by Liu Sanwu dated 1389; the "Si ku cun mu" says that this edition was based on the "Yongle da dian" version. Manuscript. In case. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Apr... More

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

In 2 cases. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. November 2, 1950 1918G. LC set has "奧文庫" stamped. DLC 框28.4 x 19公分, 10行18字, 小32字, 白口, 四周雙邊, 雙黑魚尾. 版心中鐫卷次. 鈐印: “奧文庫”, 朱文大方印. 泰和八年(1... More

Ban Ma zi lei : wu juan

Ban Ma zi lei : wu juan

Introduction by author dated 1181, and by Lou Yue dated 1182; the last stroke of each of the names of the Song Dynasty emperors was omitted in this editon. In case. Also available in digital form on the Library... More

Arte de la lengua madarina,
Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 juan

Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 ...

Imprint date from preface: signed Qianlong 43 nian in Yi tao shu shi. In case. Feng mian juan "Zeng bu you xue gu shi qun fang, Yun cheng cang ban jiao dui wu e." Shi xing er liu zi, shang lan er shi hang ba zi... More

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Also available in digital form on the Library of Congress Web site.

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

On double leaves, oriental style, in case. Reprint (1st and 3rd work). Originally published: Wuchang shu ju, 1883. Reprint (2nd work). Originally published: Chong wen shu ju, 1873. Also available in digital for... More

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Preface by Liu Sanwu dated 1389; the "Si ku cun mu" says that this edition was based on the "Yongle da dian" version. Manuscript. In case. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Apr... More

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

In 2 cases. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. November 2, 1950 1918G. LC set has "奧文庫" stamped. DLC 框28.4 x 19公分, 10行18字, 小32字, 白口, 四周雙邊, 雙黑魚尾. 版心中鐫卷次. 鈐印: “奧文庫”, 朱文大方印. 泰和八年(1... More

Ban Ma zi lei : wu juan

Ban Ma zi lei : wu juan

Introduction by author dated 1181, and by Lou Yue dated 1182; the last stroke of each of the names of the Song Dynasty emperors was omitted in this editon. In case. Also available in digital form on the Library... More

Arte de la lengua madarina,
Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 juan

Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 ...

Imprint date from preface: signed Qianlong 43 nian in Yi tao shu shi. In case. Feng mian juan "Zeng bu you xue gu shi qun fang, Yun cheng cang ban jiao dui wu e." Shi xing er liu zi, shang lan er shi hang ba zi... More

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Also available in digital form on the Library of Congress Web site.

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

On double leaves, oriental style, in case. Reprint (1st and 3rd work). Originally published: Wuchang shu ju, 1883. Reprint (2nd work). Originally published: Chong wen shu ju, 1873. Also available in digital for... More

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Preface by Liu Sanwu dated 1389; the "Si ku cun mu" says that this edition was based on the "Yongle da dian" version. Manuscript. In case. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Apr... More

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

In 2 cases. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. November 2, 1950 1918G. LC set has "奧文庫" stamped. DLC 框28.4 x 19公分, 10行18字, 小32字, 白口, 四周雙邊, 雙黑魚尾. 版心中鐫卷次. 鈐印: “奧文庫”, 朱文大方印. 泰和八年(1... More

Ban Ma zi lei : wu juan

Ban Ma zi lei : wu juan

Introduction by author dated 1181, and by Lou Yue dated 1182; the last stroke of each of the names of the Song Dynasty emperors was omitted in this editon. In case. Also available in digital form on the Library... More

Arte de la lengua madarina,
Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 juan

Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 ...

Imprint date from preface: signed Qianlong 43 nian in Yi tao shu shi. In case. Feng mian juan "Zeng bu you xue gu shi qun fang, Yun cheng cang ban jiao dui wu e." Shi xing er liu zi, shang lan er shi hang ba zi... More

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Also available in digital form on the Library of Congress Web site.

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

On double leaves, oriental style, in case. Reprint (1st and 3rd work). Originally published: Wuchang shu ju, 1883. Reprint (2nd work). Originally published: Chong wen shu ju, 1873. Also available in digital for... More

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Preface by Liu Sanwu dated 1389; the "Si ku cun mu" says that this edition was based on the "Yongle da dian" version. Manuscript. In case. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Apr... More

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

In 2 cases. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. November 2, 1950 1918G. LC set has "奧文庫" stamped. DLC 框28.4 x 19公分, 10行18字, 小32字, 白口, 四周雙邊, 雙黑魚尾. 版心中鐫卷次. 鈐印: “奧文庫”, 朱文大方印. 泰和八年(1... More

Ban Ma zi lei : wu juan

Ban Ma zi lei : wu juan

Introduction by author dated 1181, and by Lou Yue dated 1182; the last stroke of each of the names of the Song Dynasty emperors was omitted in this editon. In case. Also available in digital form on the Library... More

Arte de la lengua madarina,
Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 juan

Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 ...

Imprint date from preface: signed Qianlong 43 nian in Yi tao shu shi. In case. Feng mian juan "Zeng bu you xue gu shi qun fang, Yun cheng cang ban jiao dui wu e." Shi xing er liu zi, shang lan er shi hang ba zi... More

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Also available in digital form on the Library of Congress Web site.

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

On double leaves, oriental style, in case. Reprint (1st and 3rd work). Originally published: Wuchang shu ju, 1883. Reprint (2nd work). Originally published: Chong wen shu ju, 1873. Also available in digital for... More

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Preface by Liu Sanwu dated 1389; the "Si ku cun mu" says that this edition was based on the "Yongle da dian" version. Manuscript. In case. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Apr... More

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

In 2 cases. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. November 2, 1950 1918G. LC set has "奧文庫" stamped. DLC 框28.4 x 19公分, 10行18字, 小32字, 白口, 四周雙邊, 雙黑魚尾. 版心中鐫卷次. 鈐印: “奧文庫”, 朱文大方印. 泰和八年(1... More

Ban Ma zi lei : wu juan

Ban Ma zi lei : wu juan

Introduction by author dated 1181, and by Lou Yue dated 1182; the last stroke of each of the names of the Song Dynasty emperors was omitted in this editon. In case. Also available in digital form on the Library... More

Arte de la lengua madarina,
Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 juan

Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 ...

Imprint date from preface: signed Qianlong 43 nian in Yi tao shu shi. In case. Feng mian juan "Zeng bu you xue gu shi qun fang, Yun cheng cang ban jiao dui wu e." Shi xing er liu zi, shang lan er shi hang ba zi... More

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Also available in digital form on the Library of Congress Web site.

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

On double leaves, oriental style, in case. Reprint (1st and 3rd work). Originally published: Wuchang shu ju, 1883. Reprint (2nd work). Originally published: Chong wen shu ju, 1873. Also available in digital for... More

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Preface by Liu Sanwu dated 1389; the "Si ku cun mu" says that this edition was based on the "Yongle da dian" version. Manuscript. In case. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Apr... More

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

In 2 cases. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. November 2, 1950 1918G. LC set has "奧文庫" stamped. DLC 框28.4 x 19公分, 10行18字, 小32字, 白口, 四周雙邊, 雙黑魚尾. 版心中鐫卷次. 鈐印: “奧文庫”, 朱文大方印. 泰和八年(1... More

Ban Ma zi lei : wu juan

Ban Ma zi lei : wu juan

Introduction by author dated 1181, and by Lou Yue dated 1182; the last stroke of each of the names of the Song Dynasty emperors was omitted in this editon. In case. Also available in digital form on the Library... More

Arte de la lengua madarina,
Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 juan

Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 ...

Imprint date from preface: signed Qianlong 43 nian in Yi tao shu shi. In case. Feng mian juan "Zeng bu you xue gu shi qun fang, Yun cheng cang ban jiao dui wu e." Shi xing er liu zi, shang lan er shi hang ba zi... More

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Also available in digital form on the Library of Congress Web site.

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

On double leaves, oriental style, in case. Reprint (1st and 3rd work). Originally published: Wuchang shu ju, 1883. Reprint (2nd work). Originally published: Chong wen shu ju, 1873. Also available in digital for... More

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Preface by Liu Sanwu dated 1389; the "Si ku cun mu" says that this edition was based on the "Yongle da dian" version. Manuscript. In case. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Apr... More

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

In 2 cases. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. November 2, 1950 1918G. LC set has "奧文庫" stamped. DLC 框28.4 x 19公分, 10行18字, 小32字, 白口, 四周雙邊, 雙黑魚尾. 版心中鐫卷次. 鈐印: “奧文庫”, 朱文大方印. 泰和八年(1... More

Ban Ma zi lei : wu juan

Ban Ma zi lei : wu juan

Introduction by author dated 1181, and by Lou Yue dated 1182; the last stroke of each of the names of the Song Dynasty emperors was omitted in this editon. In case. Also available in digital form on the Library... More

Arte de la lengua madarina,
Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 juan

Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 ...

Imprint date from preface: signed Qianlong 43 nian in Yi tao shu shi. In case. Feng mian juan "Zeng bu you xue gu shi qun fang, Yun cheng cang ban jiao dui wu e." Shi xing er liu zi, shang lan er shi hang ba zi... More

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Also available in digital form on the Library of Congress Web site.

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

On double leaves, oriental style, in case. Reprint (1st and 3rd work). Originally published: Wuchang shu ju, 1883. Reprint (2nd work). Originally published: Chong wen shu ju, 1873. Also available in digital for... More

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Preface by Liu Sanwu dated 1389; the "Si ku cun mu" says that this edition was based on the "Yongle da dian" version. Manuscript. In case. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Apr... More

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

In 2 cases. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. November 2, 1950 1918G. LC set has "奧文庫" stamped. DLC 框28.4 x 19公分, 10行18字, 小32字, 白口, 四周雙邊, 雙黑魚尾. 版心中鐫卷次. 鈐印: “奧文庫”, 朱文大方印. 泰和八年(1... More

Ban Ma zi lei : wu juan

Ban Ma zi lei : wu juan

Introduction by author dated 1181, and by Lou Yue dated 1182; the last stroke of each of the names of the Song Dynasty emperors was omitted in this editon. In case. Also available in digital form on the Library... More

Arte de la lengua madarina,
Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 juan

Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 ...

Imprint date from preface: signed Qianlong 43 nian in Yi tao shu shi. In case. Feng mian juan "Zeng bu you xue gu shi qun fang, Yun cheng cang ban jiao dui wu e." Shi xing er liu zi, shang lan er shi hang ba zi... More

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Letters on the rendering of the name God in the Chinese language

Also available in digital form on the Library of Congress Web site.

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

Tong ge yang zheng. Shi jian jie yao bian du

On double leaves, oriental style, in case. Reprint (1st and 3rd work). Originally published: Wuchang shu ju, 1883. Reprint (2nd work). Originally published: Chong wen shu ju, 1873. Also available in digital for... More

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Hua Yi yi yu : bu fen juan

Preface by Liu Sanwu dated 1389; the "Si ku cun mu" says that this edition was based on the "Yongle da dian" version. Manuscript. In case. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Apr... More

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

Da Ming Wanli ji chou chong kan gai bing Wu yin ji yun : shi wu juan

In 2 cases. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. November 2, 1950 1918G. LC set has "奧文庫" stamped. DLC 框28.4 x 19公分, 10行18字, 小32字, 白口, 四周雙邊, 雙黑魚尾. 版心中鐫卷次. 鈐印: “奧文庫”, 朱文大方印. 泰和八年(1... More

Ban Ma zi lei : wu juan

Ban Ma zi lei : wu juan

Introduction by author dated 1181, and by Lou Yue dated 1182; the last stroke of each of the names of the Song Dynasty emperors was omitted in this editon. In case. Also available in digital form on the Library... More

Arte de la lengua madarina,
Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 juan

Yi tao shu shi xin zeng You xue gu shi qun fang : 4 juan, juan shou 1 ...

Imprint date from preface: signed Qianlong 43 nian in Yi tao shu shi. In case. Feng mian juan "Zeng bu you xue gu shi qun fang, Yun cheng cang ban jiao dui wu e." Shi xing er liu zi, shang lan er shi hang ba zi... More

Previous

of 49

Next