PICRYL
PICRYL

The World's Largest Public Domain Source

  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Excerpts from Bai Juyi's "Biography of a Master of Drunken Poetry" (Suigin sensei den)

Habakkuk, carried by an angel, brings food to Daniel in the lion's den

Two-Sided Pendant with the Archangel Michael and Daniel in the Lion’s Den

Section of Jin'o-ji Engi Emaki (Konin Shonin E- den)

Habakkuk, carried by an angel, brings food to Daniel in the lion's den

Daniel in the lion's den; King Darius stays awake

Habakkuk, carried by an angel, brings food to Daniel in the lion's den

Habakkuk, carried by an angel, brings food to Daniel in the lion's den

Habakkuk, carried by an angel, brings food to Daniel in the lion's den

Das ist der Spiegel der menschen behaltnis mit den evangelien und mit epistelen nach der zyt des iars

Der text des Passions oder leydens christi auß den vier evangelisten zusammen in ein Sinn bracht mit schönen figuren

Das ist der Teutsch Kalender mit den Figuren. [Augspurg, Getruckt von H. Froschauer, 1510][119] p. illus. 18 cm.

Balustrade uit de Rolzaal in het Hof van Holland in Den Haag (aapjes)

II) Der Ritter vom Turm, von den exenplen der Gotzfurcht und erberkeit.

Officia M.T.C. Von den tugentsamen ämptern

Biblicae Historiae, Artificiosissimis picturis effigiatae Per Sebaldum Behem Pictorem Francoforten/ Biblische Historien Künstlich fürgemalet. Durch den wolberümten Sebald Behem/ Malern zu Franckfurt

Den eersten (-vijfsten) boeck van architecturen

Titelpagina voor: Spelen van sinne waer inne alle oirboirlijcke ende eerlijcke handwercken ghepresen ende verhaelt worden tot grooter stichtinghe ende onderwijsinghe van eene yeghelijcken van wat staten hy is. Ghespeelt met octroy der Co. Ma. binnen de Stadt van Antwerpen op Thaech-spel naer Dlandt-Juweel, by die vier cameren van Rhetorijcke die hen daer ghepresenteert hebben den vierentwintichsten dach Augusti int Jaer ons Heeren 1561.

Titelpagina voor: Spelen van sinne vol scoone moralisacien wtleggingen ... ghespeelt ... binnen der stadt van Andtwerpen op dLant-Juweel by die veerthien cameren van Retorijcken die hen daer ghepresenteert hebben den derden dach Augusti int Jaer ons Heeren 1561

Titelpagina van: J.B. Houwaert, Sommare beschrijvinghe vade triumphelijcke Incomst van den doorluchtighen ende hooghgheboren /Aerts-hertoge Matthias binnen die Prinelijcke stadt van Brussele, 1579

Die cronycke van Hollant, Zeelant ende Vrieslant tot den jare 1517 etc. tot Delft

Ordenliche Beschreibung mit was ... Ceremonien ... die Röm. Kay. May. ... Sampt etlich andern Ertzhertzogen, Fürsten vnd Herrn, den Orden dess Guildin Flüss, in disem 85. Jahr zu Prag vnd Landshut, empfangen vnd angenommen.

Titelblad van 'Maniere van Procederen' met een gezicht op de Vijverberg en het Binnenhof te Den Haag

Tumult und Aufflauff zu Leiptzig an. 93 den 19. und 20. Meiens geschehen, durch Ziffern Angezeiget, Und in der Historie Weiter erkleret

Legati Regis Ballagatte in urbe Goa comitatus = Die staet des Ambassateurs van den Coninck van Ballagatte binnen Goa.

Von den newen Inseln : der Statt Themistitan in den newen Inseln gelegen/figurierung.

Gezicht op de Vijverberg in Den Haag

Portret van Cornelis van den Brande op 32-jarige leeftijd

Titelpagina van het pamflet: Copie van seker Refereyn by de overheerde Nederlantsche Provintien aen Hollant gheschreven / beroerende den Vrede. Met oock der Hollanders antwoorde rijms-wyse daer by ghevoecht, 1598

Titelpagina van het pamflet: Den Spaenschen ende Arragoenschen spiegel. Inde welcke men mach claerlick ende waerachtich sien tot wat eynde ... het voornemen is ... van 't Spaensche Crijchsvolck, dat hem desen Winter heeft gehouden in den Westphaelschen Creyts, 1599

Joost van den Vondel

Vondel, Joost van den

Titelpagina van het pamflet: Journael ofte Dach-register van 't principaelste in Vlaenderen geschiet, sedert den 25 april tot den 15 September 1604, so vant inneme des Schansen, schermutsingen, als ooc van 't geweldich belegh en overgaen van Sluys, 1604

Inscriptie / van François de la Torre (ca. 1588-1662), uit Den Haag, in het album van de Nederlandse Natie te Angers

Zinneprent tegen het Bestand en op den Gulikse oorlog, 1615

Titelpagina van het pamflet: Wieghe ofte Afbeeldinghe ende aenwijsinghe hoe de Spaensche ende Paepsche Princen tegenwoordelijck door haar soet praten alle Coningen en Princen (die haer souden mogen hinderlick wesen in het oprichten haerer Spaensche Monarchie) in den Slaep Wiegen, tot dat sy gereet sullen zijn Ons het Net over hooft te trecken : overgeset uyt het François in Nederlandtsche Tale, 1615

Titelprent van het pamflet: Verclaringe van den Gouden Stock, 1618

Titelprent van het pamflet uit 1618 getiteld: Verclaringhe van den Gouden Blaes-balck

Prediking van Johannes den Doper

Portret van Willem van den Hove op 49-jarige leeftijd

Albuminscriptie van / Nicolaas van den Bouchorst (-1641), heer van Noordwijk en Wimmenum, diplomaat, voor Adrianus Hofferus (1589-1644)

Portret van Willem van den Hove op 49-jarige leeftijd

Newe Künstliche Wohlgerissene unnd in Holtz geschnittene Figuren, dergleichen niemahlen gesehen worden. Von den fürtrefflichsten künstlichsten unnd Berühmbtesten Mahlern, Reissern unnd Formschneidern. Als nemblich Albrecht Dürer, Hanß Holbeyn, ....

Portret van raadsheer Abraham van der Meer op 42-jarige leeftijd met portret miniatuur van zijn vrouw Maria van den Corput op 23-jarige leeftijd

Portret van Abraham van der Meer op 42-jarige leeftijd met portret miniatuur van zijn vrouw Maria van den Corput op 23-jarige leeftijd

Specerijenbus in de vorm van de toren van de Sint Jan in Den Bosch

Allegorie op Frederik Hendrik na de verovering van Den Bosch, Wesel en Grol, 1629-1630

Abbildung der prächtigen - und zwar trawrigen Leichbestattung - gehalten uber den Tödlichen abgang und wolreiffen hintritt auszm Röm. Reich der allerschädlichen Bestiæ der contribution, ...

Portret van Pieter van den Broecke

Portret van Catharina van den Bergh, gravin van Pallandt

Gezicht op het huis van Huygens aan het Plein te Den Haag

Titelpagina voor 's Werelts begin, midden, eynde besloten in den trov-ringh van Jacob Cats, 1643

Portret van Adriaan van den Spiegel

Sande, Johan van den

Af-beeldinge van het Nassausche Rust-Bedde, Waer op wert verthoont het doode Lichaem van Sijn Hoogheyt Frederick Henrick, Prince van Oranjen, Grave van Nassau, &c. Over-leden in 'sGraven-hage, den 14. Maert, 1647

Die Triumphirende Liebe umgeben Mit den Sieghafften Tugenden In einem Ballet Auff dem Hochfürstlichen Beylager .. Christian Ludwig Hertzog zu Brunschwig und Lüneburg ... Dorothea Hertzogin zu Schleswig Hollstein ... Zelle 1653

Portret van Caspar van den Ende

Mit vier Pferdt hatman den Poltrot...

Vreugdevuren te Den Haag bij de Vrede van Westminster, 1674

Titelpagina voor VoorWinckel voor patientie in den droeven tegenspoedt

VoorWinckel van Patientie in den Droeven Tegenspoedt

Bord met het opschrift: Een Rustigh wijf/ en haer bedrief/ verheught den dis/ maar als de waart/ dan pruilt en baart/ soo is al mis/ 1683

Bord met het opschrift: Laet vrij een rustig man/ al doen wat dat hij kan/ ter eeren dan den dis/ wat baat sijn soete taall/ en vriendelijk ont haall/ alst wijff een suer muil is/ 1683

Fles met het opschrift: Hoogmoed gaat voor den Val

Fles met opschrift: Is 't leven bij den dis, daer geene wijn en is?

Zeetocht van sijne Konincklijcke Hoogheyt Willem Henrick de III; by de Gratie Gods Prince van Oranjen, Erff-Stadthouder, Capiteyn en Admirael Generael der Vereenigden Staets, voor de Vrijheyt en ware Godsdienst in Groot-Brittangien: Uyt Hellevoetsluys den 11. November 1688

Arlequin sur l'Hippogryphe a la croisade Lojoliste Armée van den heylige lingue voor der jesuiten monarchy.

Vereenigde Provincien de Nederlanden. Tweede Constabek of Canonier Hadlanger met den Aavuringstang of Veldstok gewapend. 1691

Intocht van koning Willem III te Den Haag, 1691

Intocht van koning Willem III te Den Haag, 1691

Intrede van koning Willem III te Den Haag, 1691

Burgemeester Filips van den Brande mishandeld door de opstandige boeren in het stadhuis, 1672

Aanval op het huis van burgemeester Van den Brande door opstandige boeren, 1672

Kussenovertrek met het gemeentewapen van Den Haag

Ruïnes van de fontein den Spauwer te Brussel, 1695

Titelpagina voor: P. Rabus, Historie van den oproer, te Amsterdam voorgevallen [...] zedert den 31sten january 1696, 1702

Trekking van de Hollandsche Loterij te Den Haag, 1696

Trekking van de Hollandsche Loterij te Den Haag, 1696

Trekking van de Hollandsche Loterij te Den Haag, 1696

Republiek der Vereenigde Nederlanden. Een Edelman of Batterymeester der Artillerie ten tije van den Generaal der Artillerie Menno baron van Coehoorn. 1697.

Vluchtende pyrotechnici bij een grote versiering op de Vijverberg te Den Haag ter ere van de geboorte van de zoon van koning Jacobus II, 1688

Bogaert, Martin van den

De in Den Haag door Johan Diederik de Mortaigne geschaakte Catharina van Orliens wordt per rijtuig naar Kuilenburg (Culemborg) gebracht, 1664

Aanslag op Johan de Witt in Den Haag bij het Binnenhof, 1672

Geschilderd venster, na de verovering van Den Bosch in de kerk aldaar gevonden, voorstellende bisschop Gisbertus Marius tussen Christus en Maria, 1629

Bogaert, Martin van den

Onthoofding van Henri de Fleury de Coulan Buat in Den Haag, 1666

Inname van Den Briel, 1572

Schouwtoneel van den oorlog (blad XXXII), ca. 1700-1710

Design for a seal for 'Commerce': Den Koop Handel

Schouwburg van den oorlog (blad XXXI), ca. 1700-1710

Schouwburg van den oorlog (blad I), 1700-1701

Naauekeurige Plattegrond van den Staat en den Loop van Rio de Berbice. Met derzelver Plantagien in de Geoctroyeerde colonie de Berbice gelegen.

Schouwburg van den oorlog (blad XXIX), ca. 1700-1710

Schouwburg van den oorlog (blad XXXI), ca. 1700-1710

Schouwtoneel van den oorlog (blad XXXI), ca. 1700-1710

Lysimachus thrown into the Den of a Lion

Schouwburg van den oorlog: blad met plattegronden van vestingen, ca. 1700-1710

Schouwtoneel van den oorlog (blad XXIX), ca. 1700-1710

Schouwburg van den oorlog (blad XXX), ca. 1700-1710