PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

An Ottoman bridge-building manual

Luġāt-i Ahterī-i cedīd

Envar-ı zekâ

Uṣûl-ı gölge

Talîm-i 'atîḳe'nin ta'dîli lüzûmuna dâir müṭâla'ât

İstatistik

An Ottoman bridge-building manual : Üçüncü ḳısım, taṭbîkâttan s̲âbit köprüler

Ḳavâ'id-i esâsiye-yi ḥarbiye

İstatistik : Mevad-ı cezaiye müteallik, 12991297 1881

Müntah̲abât-ı Tercümân-ı ḥaḳîḳat

Fenn-i inşâât-ı aṭlâsı

Kitab al-muhawarah al-unsiyah fi al-lughatayn al-Inkliziyah wa-al-Arabiyah = Arabic and English grammatical exercises and familiar dialogues : chiefly intended for the use of students in the English language

H̲idmet-i seferīye ʻaskerīye

Kitāb al-Muwāzanah bayna Abī Tammām wa-al-Buḥturī

İntibâh-ı ḳalb

Ḥacle-yi nisvân

ʻİlm-i ḥesâp : mekâtib-i ibtidâiye ve rüşdiye ve h̲uṣûṣiye şagirdânı yalnız ʻilm-i ḥesâb'ın naẓariyâtına müteʻalliq maʻlûmât-ı mükemmele iktisâbı arzusunda bulunan z̲evâta mah̲ṣûṣdur

Medrese-yi edeb

Tabya eşkâlı : 19 levhadan ibaret tabya eşkâlı

Müntah̲abât-ı âs̲âr

Kirmizi degirmen Le Moulin Rouge

Teshîl ül-'arûż ve'l-ḳavâfî ve'l-bedâyi'

Taʻlîm-i lisân

Beyan el-unvan

Tarih-i Cevdet

Öksüz kapudan

Levâmiʻ ud-deḳâʼiḳ fī terceme-i Mecâmiʻ ul-ḥaḳâʼiḳ

Zeyl-i kâinat : Fransa, Pays bas, Almanya, Hükümat-i Cermaniyye, Avusturya

İlm-i hikmet-i tabiiye

Gâve : beş fasıldan ibaret facia

Trabzon eşref handanından mektûb-i vilayet mümeyyizi ve sabik gazete muharriri izzetlü Mehmet Emin Hilmi Efendinin maʻa münseat Divan-i belâgat unvanlarıdır

Hive siyāḥatnāmesi ve tārīhi

Gülistân Şerhi

Hendese-yi resmiye

Musavver Türkistan tarih ve seyahatnamesi

Emsile-yi cedide

Ḳapudân Hatterâsʼın sergüz̲eşti : muṣavver ḳutb-i şimâlî seyâhatnâmesi

Fenn-i ḥarp

Mesuliyet

Ṭâkım talîmî, ḥaṭâ ve ṣevâp cetveli

Endâht baḥs̲ı

Zübdet ül-ʻarûż

Londra biçaregânı

Bir sahte dervisik Asya-i vustada seyahatı

Trabzon tarihi. (Cild-1 Evvel)

Güstav

Gevher-i sencide

Ḥukûk-i milel

Ḥuṣūl al-maʼmūl min ʻilm al-uṣūl

Vâsiṭat al-sülûk fi siyâset il-mülûk

Divan-i Ṣabri Şakir : Nefʻi'iyle muasır bir şair olup Sultan Murad Rabi'in ahas nedmasından idi

Tarık, yahut, Endulus fethi

Miftâḥ-i lisân-i Frânsevî

Bârgîr üstünde ṭâḳım taʻlîmi

Nashwat al-sakrān min ṣahbāʼ tadhkār al-ghizlān

Engizisyon esrârı

Lord Hop : Fransız münşî-yi meşhûr Aleksander Duma'nın Monte Kristo nâmdaki hikâye-yi meşhûresine zeyldir

Ghuṣn al-bān al-mūriq bi-muḥassināt al-bayān

Teşrîḥ ül-ḳavâʾid ül-külliye

Meşahiri el-nisa

Hādhā ghunyat al-mutamallī fī sharḥ Munyat al-muṣallī al-mushtahir bi-sharḥ al-kabīr

Âs̲âr-ı cedîde-yi ʻİzzet

Coġrâfyâ-i avrûpâ

Şeyṭânin yâdigârlari

İşbu istatistik cedveli doksanbeş senesine maḫṣûṣ bulunduğu cihetle sene-yi merḳûmede mevcûd bulunan maḥâkimin esâmîsile mu'âmalâtı dâḫil cedvel edilmiştir

al-Bulghah fī uṣūl al-lughah

Mebâdî-i ʻilm-i s̲ervet-i milel

Kıdvet ül-munşeat fi ta'lim il-kitabet vel-lûgat

As̲âr-ı perişân

El-gar ül-hesap

Nakd üt-tevarih

Ameriḳa, tarih keşfi

Muharrerati-i samiye ve adliye

ʻAmelî ve naẓarî ʻilm-i hesâb

Uṣûl-i cedîd üzere tertîp ve tanẓîm edilen iki yüz elli kelime ile tekellüm ve ṣarf-i Fransevî

Ḥarekât-i cesîme-i 'askeriye

Rasāʼil Abī Bakr al-Khuwārizmī

Riŝale-yi rehber-i necât

Seyr-i sefain

Amcamın kütüphânesi

Muḥârebe laġımları : istiḥkâm ṣınıfının üçüncü senesine maḫṣûṣdur

Muḫtaṣar-i manṭiḳ

Envar-i şarkiye

Naṣay'iḥ üş-şübân

Terceme-yi Hidâyet üt-ṭâlibîn

Usul-u makine

Semâ : yâhût, ḳozmoġrafyâ

Ḫâṭira-yi şebâb

Hendese-i musattaha

Rasāʼil Abī Bakr al-Khuwārizmī

Ḥaḳâʼiḳ ül-kelâm fī târı̂ḫ ül-Islâm

İncili h̲ânım

Tezer, yahut, Melik Abdurrahman is-salis : manzum ve kavafi-yi mukayyîdeyi havi bir facia-yı tarihiyedir

Eşar-i Ziya : Merhum Ziya Paşanın bazı asar-i şiiriyesini camidir

Feyż ul-ʻamîm fî esrâr it-taʻlîm

Bârgîr üstünde nefer taʻlîmi

Rehber-i derya

Belâgat-i Osmaniye

Nevʼusûl mükemmel ilm-i hesap

Uṣûl-i fıḳıhdan muḫtaṣar menâr : tercümesi