The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Qasımuşağı xalçası

Similar

Qasımuşağı xalçası

description

Summary

Azərbaycanca: "Qasımuşağı xalçaları" - Azərbaycan xalçaçılıq məktəblərindən olan Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin Cəbrayıl qrupuna aid edilən xovlu xalça. Bu xalçanın adı müasir Laçın rayonunun mərkəzindən 50-60 km şimalda yerləşən Şamkənd, Ərikli, Kürdhacı, Şəlvə kəndlilərində yaşayan əhalinin adı ilə bağlıdır.English: "Kasym ushagy carpets" - Azerbaijanian fleecy carpet, Karabakh school, Jabrayi (Cəbrayıl) group. The name of this carpet is associated with the name "Kasym ushagy", the residents of the villages Shamkend, Erikli, Kurdhaji, Chorman and Shelva, located to the north of Lachin, the present-day district center, of Azerbaijan. Русский: "Гасымушагы" - Азербайджанское ворсистые ковры, Карабах школе, Джебраильский (Cəbrayıl) группы. Название этого ковра связано с именем , жители деревни Шамкенд, Эрикли, Кюрдгаджи, Чорман и Шалва, В расположенный к северу от Лачина, современного районного центра, в Азербайджанская Республика.

date_range

Date

1850
create

Source

Qasımuşağı xalçası
copyright

Copyright info

Public Domain

Explore more

azerbaijan
azerbaijan
carpets kasim ushagy
carpets kasim ushagy