The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Portrait of Mr. Trinh Dinh Kien, 18th century, Vietnam National Museum of Fine Arts - Hanoi, Vietnam

Similar

Portrait of Mr. Trinh Dinh Kien, 18th century, Vietnam National Museum of Fine Arts - Hanoi, Vietnam

description

Summary

Tiếng Việt: Tranh chân dung Tả thái tử Kiến Trung hầu Thông chương đại phu Trịnh Đình Kiên (1715 - 1786), vẽ trên lụa. Hiện trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).
English: Exhibit in the Vietnam National Museum of Fine Arts - Hanoi, Vietnam. This artwork is old enough so that it is in the public domain.

date_range

Date

1700 - 1800
create

Source

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Vietnam National Museum of Fine Arts - Hanoi)
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

paintings in the vietnam national museum of fine arts
paintings in the vietnam national museum of fine arts