PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Kyŏngsa chipsŏl : 15-kwŏn

Kyŏngsa chipsŏl : 15-kwŏn

 
 
description

Summary

Korean (Hanmun).
In case.
Handwritten notations above the printed text and on page [2] of cover.
Also available in digital form on the Library of Congress Web site.
December 1, 1950 0032K.
左右 雙邊, 上下 單邊; 半郭 20.4 x 15.1 cm; 有界, 17 行 21 字; 雙黑 魚尾; 24.9 x 18.3 cm
函脊號 1061 簽條號 300.
Volumes numbered: 仁, 義, 禮, 智, 信.
無書名葉,無序跋。正文卷端題"經史集說卷之一",下無署名。正文前有"經史集說目錄",全書無撰者名,各館著錄此書撰者亦均不詳。因是書較罕見,現錄各卷分類如下:卷一含天道門、地道門、祥瑞門、災異門、君位門,卷二含君道門上,卷三含君道門下、亂政門、臣道門上,卷四含臣道門中,卷五含臣道門下、人倫門,卷六含人品門、吏部,卷七含官爵門、外職門、戶部、寶貨門,卷八含禮部、音樂門、道學門,卷九含經籍門、宴飮門、飮食門、喪禮門,卷十含兵部、制閫門上,卷十一含制閫門下、器械門,卷十二含刑部、工部,卷十三含器用門、時事門,卷十四含人事門上,卷十五含人事門下、禽獸門、花木門、果實門。其内容與中國一般類書無異,書中所引如《五經》、《朱子》、《風俗記》、《荊楚歲月記》、《嵗時記》、《史記》、《左傳》等,全為中國古書.

create

Source

Library of Congress
copyright

Copyright info