The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Hjullåsstudsare, Tyskland ca 1660 - Livrustkammaren - 18012-negative

Similar

Hjullåsstudsare, Tyskland ca 1660 - Livrustkammaren - 18012-negative

description

Summary

English: Eight-sided, twelve-wheeler barrel with weak trump, double borders at barrel base and mouth. On the two side phases at the barrel base, stamps in the form of hunting horns (LRK vägl.1921: 260, Stöckelnr 5232-5233). Short, slightly bent downwards, tail-cut tail blade sharply cut at the back. The underside of the barrel is only coarsely filed. Orientation: From the hole of the cross screw, a 225 mm long, cupped sieve chute interrupted by a inlaid brass stand with a 25 mm wide sieve screen. Inlaid brass post grain. Fortress: Three booklets. The barrel is fastened with a cross screw from below (front turnbuckle screw) and a steel pipe pin. Wheel lock with 235 mm long, flat locking plate (originally blued?). Behind the wheel housing two letter stamps B and behind it an indistinct stamp. External wheel covered by a wheel capsule with a flat top with punched and engraved vine decoration against punched and originally gilded bottom, two fixing screws at. 3 and 9. Fishing pan with sloping end, engraved line decoration, fire screen is missing. Captive forehead lid with heavily profiled grip, push button with small arched head. Male with baluster-shaped body with ridged front part, neck in the shape of a C, jaws with rounded sides, upper jaw loose, annular grip with two open volumes, jaw screw with high, baluster-shaped-four-sided head. Male feather with partially bevelled edges, toasting at an angle, filed leaf decoration, feather leaves with heart-shaped, flat finish. Male stud with engraved decoration, rhombic breakthrough and finish in the form of three leaves with round breakthroughs. Mounting spring stop spring blueed (?). Fortress: A locking screw, the rear one is missing. Piston cover made of horn with leg button. Edge strips of bone. Piston lid completely covered with bone plate with engraved decoration, fruits and leaves, center selection with lying lion. On the touch a round plate with an engraved man, bust, phase v, wide, pointed mustaches, large turban, sprout with lily tip, round shield. On the wing a rectangular bone plate with vine and fruit decoration. Two round locking screws were engraved as six-leafed flowers. On the back of the piston a bone plate in the shape of two hearts, similar plates as pipe pin washers. Nasal band and pointed tip with engraved fruit, leaves and flower decoration, the upper cover is missing. Warp bracket made of brass with three finger positions. Accessories: Charging stick of light brown wood. 1: 682 mm, with bone cone at the front, 1: 35 mm, at the other end an internally threaded steel tube, 1: 34 mm, tapered towards the end.

Svenska: Åttsidig, tolvräfflad pipa med svag trumf, dubbla kantlinjer vid pipbas och mynning. På de två sidofaserna vid pipbasen stämplar i form av jakthorn (LRK vägl.1921:260, Stöckelnr 5232-5233). Kort, svagt nedåtböjt, baktill tvärt avskuret svansskruvblad. Pipans undersida endast grovfilad.Riktmedel: Från krysskruvens hål en 225 mm lång, skålad siktränna avbruten av ett inlaxat ståndsikte av mässing med en 25 mm bred siktskärm. Inlaxat stolpkorn av mässing.Fästning: Tre häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån (främre varbygelskruven) samt ett pipstift av stål.Hjullås med 235 mm långt, plant låsbleck (ursprungligen blånerat?). Bakom hjulkapseln två bokstavsstämplar B samt därbakom en otydlig stämpel. Utvändigt hjul täckt av en hjulkapsel med plan ovansida med punsad och graverad rankdekor mot punsad och ursprungligen förgylld botten, två fästskruvar kl. 3 och 9. Fängpanna med snedfasad gavel, graverad streckdekor, eldskärmen saknas. Fängpannelock med kraftigt profilerat grepp, tryckknapp med litet välvt huvud. Hane med balusterformig kropp med åsad främre del, hals i form av ett C, käkar med rundade sidor, överkäken lös, ringformigt grepp med två öppna voluter, käkskruv med högt, balusterformigt-fyrsidigt huvud. Hanfjäder med delvis fasade kanter, skålning i vinkeln, filad bladdekor, fjäderlöv med hjärtformig, plan avslutning. Hanstudel med graverad dekor, rombisk genombrytning och avslutning i form av treblad med runda genombrytningar. Fängpannelockets stoppfjäder blånerad(?).Fästning: En låsskruv, den bakre saknas.Avtryckare med snälltryck på rektangulärt avtryckarbleck.Helstock av ljust rödaktigt trä (körsbär?), kolv av tysk typ med plan rygg, kolvlåda och vinge med volut. Kolvkappa av horn med benknapp. Kantlister av ben. Kolvlådelock helt täckt med benplatta med graverad dekor, frukter och blad, mittoval med liggande lejon. På anslaget en rund platta med en graverad man, bröstbild, fas v, breda, spetsiga mustascher, stor turban, spira med liljespets, rundsköld. På vingen en rektangulär benplatta med rank- och fruktdekor. Två runda låsskruvbrickor graverade som sexbladiga blommor. På kolvryggen en benplatta i form av två hjärtan, liknande plattor som pipstiftbrickor. Näsband samt spetsrörka med graverad frukt-, blad och blomdekor, överrörkan saknas. Varbygel av mässing med tre fingerlägen.Tillbehör:Laddstock av ljust brunt trä. l: 682 mm, med benskoning i framänden, l: 35 mm, i andra änden ett invändigt gängat stålrör, l: 34 mm, avsmalnande mot änden.

date_range

Date

1700 - 1800
create

Source

Livrustkammaren och Skoklosters Slott med Stiftelsen Hallwylska Museet
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden