PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
 • homeHome
 • searchSearch
 • photo_albumStories
 • collectionsCollections
 • infoAbout
 • star_rateUpgrade
 • account_boxLogin
Gu wen xiao xue : jiu juan

Gu wen xiao xue : jiu juan

 • save_altThumbnail200x200
 • save_altSmall612x640
 • save_altMedium979x1024
 • save_altOriginal3672x3840
description

Summary

In case.
Also available in digital form.
十行二十字. Ten lines, with twenty characters per line.
明湛若水撰。按明史藝文志千頃堂書目並誤為「古今小學」,卷數作六,當由未見原書。清代藏書家殊鮮著錄。光緖間修增城縣志,頗稱精博,亦未道及。卷端有進書表,稱朱子小學序謂灑掃應對進退之節,事親敬長隆師親友之道,禮樂射御書數之文,皆小學之事,而今所傳朱子小學之書,立教明倫敬身三篇,與前序所言不同,或雜以後世之文,因依序文本意,采其散見於禮記者,輯為是書。首之以蒙養,次灑次應對,次進退,次事親敬長,次隆師親友,次禮樂射御書數,凡七篇。嘉靖十二年表進於朝,此本蓋即當時所刻。卷內有:「索居齊家藏印」,「有不為齋」等印記。進疏嘉靖十二年(1533),自序嘉靖十二年(1533).

date_range

Date

01/01/1533
create

Source

Library of Congress
copyright

Copyright info

Exploregu wen xiao xue

Exploreruoshui zhan

Explorejiu juan