The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Conradi Gesneri medici Tigurini Historiae animalium liber primus de quadrupedibus viuiparis - opus philosophis, medicis, grammaticis, philologis, poëtis, and omnibus rerum linguarumq́ue variarum (20681984505)

Similar

Conradi Gesneri medici Tigurini Historiae animalium liber primus de quadrupedibus viuiparis - opus philosophis, medicis, grammaticis, philologis, poëtis, and omnibus rerum linguarumq́ue variarum (20681984505)

description

Summary


Title: Conradi Gesneri medici Tigurini Historiae animalium liber primus de quadrupedibus viuiparis : opus philosophis, medicis, grammaticis, philologis, poeÌtis, & omnibus rerum linguarumqÌue variarum studiosis, vtilissimum simul iucundissimumqÌue futurum
Identifier: ConradiGesnerimIGessA (find matches)
Year: 1602 (1600s)
Authors: Gessner, Conrad, 1516-1565; Schmarda, Ludwig K. (Ludwig Karl), 1819-1908, former owner. DSI; National Zoological Park (U. S. ), former owner. DSI
Subjects: Pre-Linnean works; Zoology
Publisher: Francofurti : In Bibliopolio Cambieriano
Contributing Library: Smithsonian Libraries
Digitizing Sponsor: Biodiversity Heritage LibraryText Appearing Before Image:
2f4- Quadrupedibm cellus.Anivkla&condylomatafellecapnnoperundt^ Felcaprinumperfe condy omatisfedis medetur,Pliniusfi bene mcmini. Cum melldVcretri doloribus vlceribusq; illitum prodeft. MarceI.LanguidusantiguopurgaturpcnisIaccho,AcfuperiIliniturfcecundxfdlecapelI«,Screnu Caprarum fclcalkim vuluarum emollitinfperfum,& ^purgatione conceptus facir. Probatum remedium eft feUe caprino, non manujfed pinna,pedes pcrundos confefrim dolore releuari, Marcel. â Caprxhirciiielieneaflb,ccEliacisvtuntur,PIinius.Scxtustorminofiscapre^elicnembibendumeommendat. Genuinum caprasftercori commifceas,&fadum quafi maiaama,femora perungc,mira fanat femorum dolo- rfm,Sextus:Pergenuaium (inquitHumelbergius)auttefticulos,autnaturam,auttalequid intelligendum pu-- tamusjficlitide patcllacerui etiam diximus. . Qui vrinam tenerc non poterit,capr^ (Apri potius. Videin Apro G.) veficam coraburat, &cincrem eius cx i« aquacum vini potione bibat,Marcellus. Vcficam caprinara aut ouillam vftam, ex pofcabibendam pr^beto his quirefomnopermingunt,Gal.-'Ca.'n)V. Capr^fccundacx vino pota raulicrum fecundaseijciet,Sext. Membranacaprarum in qua partus«ditus, in- ueteratapotuq;fumptain vinOjfccundaspelHtjPhn. Delaaecaprinovidequxdamfupracap 6. ScioDamocratcm medicumin valctudineConfidiae M. Seruilii Plinius. Abfyrtus idem fere medicamcn ad cephalalgiam in equis commcndat, vt dicam paul®inferius. Caprinu laGContracantharidesrcmedioe():,Phnius&Scxt.&contraephemerum,potumcumt^miniavua,PIin. Siquis !⢠hyofcyamum guftaritjlade capell^ Exhaull;o,rabidos poterit mu lccrefurores,Sercnus.Laais (caprini) hauftus cumvuataminia,contraia;usferpentiumvaIet,Plin. Capr^lacquodprimum mulgeturleuioresfacit acceffio- nesinquartanis/iillud editur autexdulcibibatur,Scxt. Magorum quidamfimi hirundinumdrachmam vnam inladiscaprini velouilli velpaffi cyathistribusaduerfusquartanasanteacceffionesdant,Plin. Agnisfebricitan- tibusmuItila(aecaprinomedenturrquodpetcorniculuminfunditurfaucibus,ColumeIIa. Ahcaevfumadfvn^. ^ :n *âj; tii! â t- 11 ⢠/^. , ^ . . . â¢'
Text Appearing After Image:
fxuitiam,diffcrensmagisoccidioncmgrcgisquamprohibens,ColumelIa.Frigidamvftionemnoftratesvocant, 5© invulneribus &vlceribusquibufdampericul0fum(ymptoma, cum locustanquam vftus nigrcfcerc & fenfum amitterc incipit,&caro ipfa refolui ac dccidere,ex putrilagineni fallor,fphacelum aut gangrxnam dicas:hui^ qui occurruntjfilicis maioris radicein lade caprino deco£ia & impofita calida: Alij anthcmidisflores cum f^ triticiinladccaprinocoquunt&imponunt.Laccapriuumpotumprurigiric&morfusfanat,AefcuIap. Siquid in membri alicuius articulum dcciderit, vnde vel dolor vehemes oriatur, vcl Hgamen ta Isefa hnmorem remittant (quem noftri \roczntda4gltdvuaJfer) quod raagnutum doloretum periculo fit,lini femeninladc eaprino deco- ques&impones,Autborobfcurus, LadecaprinolcndestolHtradunt,Piin. Laceaprinum inco(5lum,fed non adukeratumautvitiatum,redealopecijsinfricatur,rairumeft, Marcel.Contrapfiiothrum laccaprinum bibi- tur,Galen.lib.z.deantidGtis.Vtfplendidafiatfacics,bonumeftouilIoautcaprinoIa(5tcfaciem lauare, Funerius. Cancrosfluuiatilesfeptemcontritosmifcefextariola(ftiscaprim,&o!eicyathoJ dihgenterpercolatum equo cx 4« capite dolcnti per os infunde, AbIyrtus:Similepaulo ante recitaui ex Plinio aduerfus venena. Philiftion opiftho- tonicis bra0ic2c fuccum ex h&t caprino cum falc & mellc bibendum cenfet,Plin. Dextro oculo chamajleontis, li viuentieruatur,albugincsoculorumcumla(5i:ecaprinotolli,Democritusnarrat,PIin. Feltaurifanatpurulentas aures,&inhisrupta,cum capri"nohuman6ueIa(5teinftiIlatum,Diofcor. Purulentze^Scobtunfaeaurituk &dolu^ remtollcs,&auditumconfirmatiffimumrcddes,fipriusehiaseamlaferecum recenticaprinoautmulieris la&e permixto,deindeinftilIes tepidumfcltaurinumcumoIeocedrinoa:quisportionibusmixto,Marccl. Ideremc- diumahbietiamdefcribitab initio capitisnoni. Ladecaprino perund-^ gingiua;,faciles dentitiones faciUn,tg Plin.InfantibusdentientibusjAutleporis (cerebrum) niueum bibitur cumladecaprino,Tcrentius. Efficli^k habcturcaprino ladccolluidentes,velfelletaurino,Idcm. Dcntesmobiles&pius collucndifunt laftc caprino*, Sext.Caprinola(5lerecenti,ficutmulfumfucrit,osalfiduecollutum, laborantcsexidudcntesconfirmat, Mar- 59 cel,Las9:e bubulo aut capri no tonfilla; & arteria; exulceratg Ieuantur:Gargarizatur tepidum,vt eft cxpre(funi,aut calefadum:CaprinumvtiHus,cumrnaluadecodum&faIeexiguo,PHnius&MarceIIus. Aefciilapiusartcricum habetjpro eo cuila^fa fttarteria:artcriacum maHm, quanquam &arthriticis lac fchifton caprinum datur, vt mox dicemos.Laccaprinum,velbubulum,velopinumircccnsmulfumdumcalet,veletiamcalefa(5t:u gargarizatura, tonfiilaniradoiores&tumorcsc^itofedat,Marcellus. Pc<51:orisdoloribusdeco(5luminla(51:e caprino prodcft na- fturtijfemen.PIin. M*5timeperpurgatIaccquinum,tumafininura,deindebubuiura,tumcaprinum,Varro.Ca- _ , - ipfa po- tio meiiusmotucorporisprolit^Marcellus.Mulierigrauida; pituitofx&caputdolenti, &aHas atq; ahas febrien- 6q/ tijdareoportetpharmacumquodpituitam ducit,&IaccaprinumcodumcummeIlemifccre,Hippocratcsinli- bro de morbis mulieb. Medici fpecicm vnam addidcreladis generibus,quod fchifton appellaucre: idfit hoc modo:Fi<51:ilinouoferuct,caprinumraaximc, ramis(^; ficulneisrecentibusmifcetur, additistotidecyathismulft suteraefficaciffmieherainisperiiiiterualla,(inguHsdiebus,quinis(finguHs vfque ad quinas,Diofcor.) mcHus a potiigcftari.Datur comiu'aIibus,melanchoHcis,paralyticis in Iepris,eiephantiafi,articularibus morbis. Hepati- casquidammorbuseripludtidinonviftimiHs,quodaddolentesiocos.&c.InhocSEgeo bibatcaprinura kc ter- m parte mcIHs ammixta,Hippocrates Hb.deintcrniszS^iomhixs, Stomacho medentur, feminamathri fadse 70 . cum

date_range

Date

1602
create

Source

Smithsonian Libraries
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

historiae animalium liber i 1602 details
historiae animalium liber i 1602 details