The World's Largest Public Domain Media Search Engine

Chun qiu jing zhuan ji jie : san shi juan

description

Summary

In 2 cases.
Also available in digital form on the Library of Congress Web site.
00510377.
與CHLR00-B55同版.
框20.5 x 14.2公分, 8行17字, 小字雙行, 白口, 四周雙邊, 書耳鐫紀年, 雙綫魚尾, 版心中鐫"左傳"及卷次.
著者及版本參據《中國古籍善本書目》經部.
鈐"鄧汝功", "靑芝山人"兩印記.
晉杜預(撰)按此即。陳鱣所謂明繙宋相臺岳氏刻本也。首題春秋經傳集解隱公第一,隔行低四格:「杜氏注」,越三格:「盡十一年」,次傳文起。注雙行,附釋音。每葉之末,上刻某公幾年。陳氏曾據校杜林合注本,得異文若干事,俱與此本合,載經籍跋文中。惟隱公三年傳:「百祿是荷」,陳氏謂作「是何」,今此本實作「是荷」。阮氏校勘記云:「宋本荷作,注同。釋文亦作何,云本又作荷。案詩作何字,作何字則與說文字義合,凡作荷者皆字之假借也」。余未見岳氏原本,陳氏所據校既是此本,不應獨異;疑此條為陳氏筆誤。卷內有「鄧汝功」,「青芝山人」兩印記。自序 又後序.

date_range

Date

01/01/1522
create

Source

Library of Congress
copyright

Copyright info

Public Domain

Explore more

confucius
chun qiu
jing bu
chun qiu lei
zuo zhuan
chinese
chinese rare book digital collection
asian division
chinese rare book collection library of congress
rugong deng
yu du
mingde lu
zhuan ji jie
san shi juan
ultra high resolution
high resolution
politics and government
chinese philosophy
philosophy
china