The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Chiến lũy Phù Xa Sơn Tây

Similar

Chiến lũy Phù Xa Sơn Tây

description

Summary

Tiếng Việt: Những chướng ngạy vật để giảm bước tiến quân Pháp ở làng Phù Xa

date_range

Date

1884
create

Source

Wikimedia Commons
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

photographs by charles edouard hocquard
photographs by charles edouard hocquard